HÁZIREND

 

META – DON BOSCO SZAKGIMNÁZIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2017. szeptember 1-jétől

 

 

 

 

A tanulói jogviszony keletkezése

Tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyával kapcsolatos jogait a beiratkozás napjától gyakorolhatja.  A tanulói jogviszony létesítését követően jogosult oktatási igazolványra (diákigazolványra). Az oktatási igazolvány megigénylését követően annak megérkezéséig igazolásra (ideiglenes diákigazolványra) jogosult.

A tanulói jogviszony megszűnése

A tanulói jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

·         Ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján.

·         Ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzést igazoló bizonyítvány kiállításának napján. Ha a tanuló a 14. évfolyamon javító-, osztályozóvizsgát tesz, akkor jogviszonya a tárgyév augusztus 31-én szűnik meg.

·         Ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és az iskolában nem folyik számára megfelelő szakképzés, vagy nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanulásához szükséges feltételeknek nem felel meg.

·         Ha a nem tanköteles korú tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés napján.

·         Ha a tanulói jogviszonyt fizetési hátralék miatt az igazgató a tanuló eredménytelen felszólítása után megszünteti.

·         Ha a tanuló az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulaszt.

·         Kizárás az iskolából a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése napján.

·         Ha a tanuló ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal sem teljesítette, a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntethető.

·         A tanév utolsó napján is megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a jogviszonya, aki a nappali tagozaton iskolarendszerű oktatásban a továbbiakban nem vehet részt.

A tanuló kötelességei

·         Képességeinek megfelelően, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek, vegyen részt a kötelező órákon, foglalkozásokon, a szakmai gyakorlatokon.

·         Tartsa meg az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola helyiségeinek, területének használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola szabályainak előírásait.

·         Működjön közre a tanítási órák előkészítésében és lezárásában, amennyiben oktatójának szüksége van rá.

·         Kérésre segítsen az órát tartó tanárnak a szükséges eszközök előkészítésében, illetve az óra végén azok elpakolásában.

·         A tanuló az iskolába értéktárgyait (pl. ékszer, telefon, laptop) csak a saját felelősségére hozhatja be. Az intézmény az értékekért, pénzért felelősséget nem vállal.

·         A mobiltelefon használata a tanórákon tilos, kivéve, ha a tanár határozottan kéri annak használatát. A mobiltelefonokat az órán kikapcsolt állapotban kell tartani.

·         A tanuló laptopja használatára köteles engedélyt kérni az érintett szaktanártól.

·         Az intézményi rendezvényeken – függetlenül annak idejétől és helyétől – a jelen Házirendben leírt szabályok betartása kötelező.

·         Személyes adatainak változását (pl. e-mail cím, telefonszám) írásban be kell jelentenie osztályfőnökének, továbbá a Tanulmányi Osztály munkatársának.

·         Őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje az iskola eszközeit, kímélje és óvja az iskola épületét, felszereléseit, berendezéseit.

·         Az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használja, óvja azokat.

·         A tantermekben, a demonstrációs termekben ételt és italt ne fogyasszon.

·         Közvetlen környezetét (padját, munkapadját, termét) tartsa rendben, vigyázzon annak állapotára, tisztaságára, fordítson fokozott figyelmet az állagmegóvásra.

·         Pontosan, a számlákon feltüntetett határidőn belül fizesse a regisztrációs-, szolgáltatási- és vizsgadíjat.

·         Óvja saját és embertársai testi épségét, egészségét, sajátítsa el, alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.

·         Baleset vagy egyéb rendkívüli esemény észlelésekor haladéktalanul értesítse az iskola valamelyik dolgozóját.

·         Tartsa be a tűz-, munka-, egészség-, balesetvédelmi szabályokat.

·         Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.

·         Tartsa meg a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Házirendben foglaltakat.

·         Az iskolai ünnepségeken, vizsgákon, versenyeken alkalomhoz illő ruházatban jelenjen meg.

·         Az iskola területén, továbbá minden iskolai szervezésben zajló programon - a helyszíntől függetlenül - alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer (drog) hatása alatt lévő tanuló az iskolában, a gyakorlati helyeken, és egyéb iskolán kívüli programokon nem vehet részt. Az iskola területén szigorúan tilos a dohányzás.

·         A tanuló az iskola épületén kívül szervezett eseményeken, szakmai gyakorlatokon is köteles betartani a Házirendben foglalt szabályokat.

·         A tanuló magatartása, megjelenése, beszéde és viselkedése legyen méltó az intézmény írott és íratatlan szabályaihoz és normáihoz.

·         Az órarend szerinti összes tanítási órán és gyakorlaton kötelező a részvétel.

A tanuló hiányzásai

·         Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzást követő első tanítási naptól számított 5 napon belül igazolnia kell a hiányzását az osztályfőnökénél.

·         Ha a tanuló az óráról késik, a késést is igazolnia kell. Az igazolás benyújtásakor a késés elbírálásáért felelős osztályfőnök dönt abban a kérdésben, hogy a tanulónak felróható-e a késés oka. Amennyiben a tanuló nem igazolja a késést, az igazolatlannak minősül. A késő tanuló az óráról nem zárható ki. Ha a tanuló igazolatlan késéseinek időtartama eléri a 45 percet, a legutolsó késéskor zajló óráját igazolatlannak minősül.

A hiányzás igazolása

·         Orvosi igazolás, amelyen az orvos pecsétje, aláírása, továbbá az egészségügyi intézmény hosszú bélyegzője szerepel.

·         Hivatalos ügyben való távollétről szóló igazolás, amelyet adott szerv, hatóság állíthat ki (rendőrség, bíróság) pecséttel és aláírással ellátva.

·         Nappali tagozatos nagykorú tanuló önmagának tanévenként mindösszesen 6 tanítási napot igazolhat.

·         Hivatalos munkahelyi igazolást pecséttel és aláírással ellátva csak esti tagozatos tanuló nyújthat be.

·         Az igazolásokon javítás, módosítás, kiegészítés nem lehet.

A hiányzás következményei:

1.         10 igazolatlan óra után levél formájában a tanuló megkapja az első figyelmeztetést az igazolatlan hiányzásairól.

2.         20 igazolatlan óra után levél formájában a tanuló megkapja a második figyelmeztetést az igazolatlan hiányzásairól.

3.         30 igazolatlanul hiányzott óra esetén az iskola a tanulói jogviszonyt egyoldalúan megszünteti. Erről határozatban értesíti a nappali tagozaton tanuló diák szüleit, továbbá a tanulót is.

A tanuló jogai

·         A tanuló legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és az érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog, a tájékoztatáshoz való jog.

·         A tanulóközösségeknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra.

·         Az e-naplóba bekerülő érdemjegyeiről, hiányzásairól folyamatosan tájékozódhat. Tanulmányi ügyeivel kapcsolatosan osztályfőnökétől, tanáraitól, az iskola vezetőségétől és a Tanulmányi Osztály munkatársaitól kérhet és kaphat felvilágosítást, információt.

·         Információkat kapjon, kapcsolatot tarthasson az intézmény dolgozóival, tanulótársaival.

·         Bármilyen személyes, őt érintő ügyben segítséget, tájékoztatást kérjen tanáraitól, a Tanulmányi Osztály munkatársaitól, osztályfőnökétől és az iskola vezetőségétől.

·         Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.

·         Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt oktató szaktanár munkájáról, az iskola működéséről.

·         Részt vegyen az intézmény tanulóinak szervezett rendezvényeken, igénybe vegye az iskola létesítményeit.

·         Nemzeti, etnikai hovatartozását, vallási és világnézeti meggyőződését, valamint személyiségi jogait az iskola minden dolgozója köteles tiszteletben tartani.

·         Étkezhessen a büfében és az étteremben.

·         Az a tanuló, akinek szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége van, indokolt esetben engedélyt kérhet és kaphat a fizetési kötelezettsége halasztására, a részletekben való fizetésre, illetve arra, hogy a költségek megfizetése alól részben vagy egészben mentesüljön.

A kérelmet szeptember 15-ig, illetve február 15-ig lehet benyújtani az igazgatónak, amelyhez csatolni kell a kedvezményre feljogosító iratok fénymásolatát.

A kérelemre a választ a tanulónak a beadástól számított 15 munkanapon belül meg kell kapnia.

 

 

 

A helyiségek, az iskolához tartozó területek, berendezési tárgyak használata

Az épület kamerával megfigyelt terület.

Az elméleti tanteremben a szaktanár engedélyével a szünetek idejére is bent maradhatnak a tanulók, amennyiben a következő tanórájuk is az adott tanteremben lesz. A szünet alatt minden bent tartózkodónak a terem tisztaságára ügyelnie, a berendezések épségére vigyáznia kell.

A számítástechnikai és demonstrációs termekbe a tanulók órakezdéskor a szaktanárral együtt mehetnek be. A termekben lévő eszközök, felszerelések, berendezések, számítógépek megóvása érdekében étel és ital fogyasztása tilos. Az ételeket és italokat a tanulók kötelesek a táskájukban tárolni. Cipővédő használata a demonstrációs termekben kötelező. A tantermek kulcsát minden esetben az ott órát tartó tanár veheti fel és adja fel.

A fegyelmi eljárás és a kártérítés

A tanuló kötelességszegése esetén fegyelmi eljárásnak van helye. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  Az eljárási szabályokat jogszabály határozza meg.

Ha a tanuló az iskolában, a gyakorlati helyen, külső helyszínen, iskolai rendezvényeken jogellenesen kárt okoz, akkor a Polgári törvénykönyvben foglalt szabályok szerint kell helytállnia. Ha az igazgató által lefolytatott vizsgálat azt állapítja meg, hogy a kárt a tanuló okozta, azt meg kell térítenie. Amennyiben a kár megtérítésére vonatkozó felszólítás nem vezet eredményre, vagy a tanuló a károkozás tényét, mértékét nem ismeri el, az iskola igazgatója a tanuló ellen pert indíthat.

A tanulókat védő, óvó előírások

A tanév első tanítási óráján a tanulók tűz-, munka-, egészség-, és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Tűz,- vagy bombariadó esetén az iskola épületét mindenkinek el kell hagynia a kivonulási tervnek megfelelően. A bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat pótolni kell.

Balesetet vagy egyéb rendkívüli eseményt az órát tartó tanárnak, vagy bármely más dolgozónak haladéktalanul jelenteni kell, aki a továbbiakban intézkedik. Amennyiben az intézményben a tanuló 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó balesetet szenved, azt az eseményt bekövetkezte után ki kell vizsgálni.

A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig át kell adni a tanulónak. Minden tanulóbalesetet követően az intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére.

 

 

 

 

 

 

Egyéb

Tanulószobai foglalkozásokat az intézmény nem szervez, kollégiumot nem működtet.

Az iskola nyitva tartása

Munkanapokon: 6:30–21:00 óráig

 

 

Tanórák rendje nappali tagozaton:

           

1. óra     8.00-  8.45   

2. óra     8.55-  9.40   

3. óra     9.50-10.35   

4. óra   10.45-11.30   

5. óra   11.40-12.25   

6. óra   12.35-13.20   

7. óra   13.30-14.15   

8. óra   14.25-15.10

9. óra   15.20-16.05

10. óra 16.15-17.00

 

Tanórák rendje esti tagozaton:

            pénteken   17.00-21.00

            szombaton  8.30-16.30

 

•          A Tanulmányi Osztályon hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 08.30 órától 16.00 óráig, pénteken 08:30 órától 13:30 óráig, szombaton 08:30 órától 11:30 óráig van hivatalos ügyintézés.

A Házirend szerves részét képezi a Tájékoztató, amelyet minden tanév elején iskolánk diákjaival megismertetünk.

 

 

 

Az iskola házirendjének betartása a META – Don Bosco Szakgimnázium minden tanulójának alapvető kötelessége. A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, a diákönkormányzat a véleményezési jogát gyakorolta, amit jelen aláírásukkal megerősítenek.

 

 

 

 

                                                                                                   Somogyi Zsuzsanna

a diákönkormányzat vezetője                                                              igazgató

 

 

 

 

 

 

 

A Szalézi Intézmény Fenntartó jelen házirendet jóváhagyta.

Budapest, 2017. augusztus 31.

 

 

 

.……………………………………..

Koblencz Attila pedagógiai igazgató