A META-Don Bosco

Szakgimnázium

Budapest

 

 

 

 

 

Nevelési-pedagógiai program

 

(A META - Don Bosco Szakgimnázium nevelőtestülete által

2016. május 4-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi Intézmény Fenntartó által jóváhagyott szöveg, hatályos 2016. szeptember 1-től)

 

 


Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. 2

Nevelési Program.. 4

Az iskola alapítása, szervezeti sajátosságai 4

Preambulum.. 4

Az iskola jellege: 6

Az iskola alapítása. 6

Az iskolaalapítás okai 6

Az iskola képzési irányai 7

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 13

Az oktató-nevelő munkát meghatározó általános alapelvek. 13

Nevelő munkánk célja: 14

Nevelő munkánk eszközrendszere. 16

A személyiség fejlesztésével kapcsolatos feladatok. 17

Az iskolaközösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok. 18

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 20

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 20

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai 21

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre. 21

A közösség fejlesztéséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek: 22

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje. 22

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység. 23

A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenység. 23

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység. 24

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok. 25

A tanulási kudarcban szenvedők felzárkóztatása. 25

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések. 25

Az iskola egészségnevelési programja. 27

Alapvetés. 27

Az iskolai egészségnevelés célja. 28

Az egészségnevelési program témakörei: 28

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: 28

Az iskolai egészségnevelés kiemelt résztvevői, módszerei 29

Az iskolai egészségnevelés színterei: 29

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása. 30

Az iskola környezeti nevelési programja. 31

Környezettudatosságra nevelés. 31

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 31

Az iskolai környezet 32

A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok. 32

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke; a célok megvalósításának feltételrendszere. 36

Személyi feltételek. 36

Tárgyi feltételek. 36

Finanszírozási feltételek. 38

Hazai és nemzetközi kapcsolatok. 38

Helyi tanterv. 40

A képzési folyamat jellemzői 40

Meghirdetett szakmák. 40

Célok. 40

Gyakorlati képzés. 41

Felvételi feltételek. 41

Osztály és csoportrendszer 42

Kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások meghatározásának elve. 42

Tanórán kívüli tevékenységek. 42

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, az eljárás rendje. 43

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 44

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei 44

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya. 44

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 44

A tanulók teljesítményének, magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, minősítésének formája. 45

Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében. 45

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. 46

A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 46

Az értékelés rendje. 46

Az osztályzat meghatározása a moduláris képzésben. 48

A tanulók fizikai állapotának mérési módszerei 48

Szakmai program.. 49

A szakképzés alapelve: 49

A szakképzés szintjei: 49

A gyakorlati oktatás rendje. 50

Záró dokumentumok. 51

A pedagógiai program érvényességi ideje, felülvizsgálata, módosítási lehetőségei 51

A pedagógiai program nyilvánosságra hozása. 51


 

Nevelési Program

 

Az iskola alapítása, szervezeti sajátosságai

Preambulum

Az iskola hivatalos elnevezése:

               META - Don Bosco Szakgimnázium (rövidített név: META - Don Bosco SZG)

Az iskola székhelye:                                                           1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Az iskola postacíme:                                                           1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Az iskola telefonszáma                                                                                       203-03-04

Fax-száma:                                                                                        203-03-13,

E-mail címe:                                                                      info@metakepzes.hu

Honlapja:                                                                           www.metakepzes.hu

Az iskola vezetője,
a pedagógiai programbenyújtója:                                                    
Somogyi Zsuzsanna

Az iskola fenntartója:                                                         Szalézi Intézmény Fenntartó

Az iskola OM száma:                                                                                             201 549

Az iskola típusa:                              szakgimnázium (kizárólag szakképzési évfolyammal)

Az intézmény tevékenységei:

Alaptevékenység:                                iskolai rendszerű nappali szakképzés és vizsgáztatás

                                              iskolai rendszerű felnőttoktatás (esti és nappali munkarendben)

                                                                                                                                             

Az iskola beiskolázási körzete:                                                                             országos

Az intézmény jogállása                                                                         önálló jogi személy

                                                                                             önállóan gazdálkodó szervezet

Az iskola iskolarendszerű
oktatásban résztvevő tanulóinak száma:

-         elméleti és gyakorlati oktatásban nappali tagozaton: 1000 fő

-         elméleti és gyakorlati oktatásban esti tagozaton:      1000 fő

Törvényességi felügyelet:

Az intézmény felett a szakmai felügyeletet a Fenntartó gyakorolja.

Az intézmény fenntartója felett a törvényességi felügyeletet a Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.

Az intézmény képviseletére jogosult

                       az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.


Az iskola jellege:

Az iskola tevékenysége érettségi utáni képzésre irányul. A célcsoporthoz első, vagy további szakképesítést megszerezni kívánó érettségivel rendelkező fiatalok tartoznak. Számukra biztosítjuk a szaktudás megszerzéséhez ma már elengedhetetlen korszerű infrastruktúrát és az eredményes, intenzív tanuláshoz szükséges technikai és személyi feltételeket, valamint a kulturált környezetet.

Az iskola alapítása

A Modern Európai Tanulmányok Akadémiája Szakközépiskola alapítóit az a cél vezette, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkező fiatalok számára megteremtsék a nappali, esti munkarend szerinti képzésben a szaktudás megszerzéséhez szükséges első vagy további szakképesítést.

A META Szakközépiskola fenntartója 2011. január 10-én határozatot hozott a „META Szakközépiskola” létrehozásáról.

A 2012-es évben az oktatás terén bekövetkezett változások, a finanszírozás feltételei, az új köznevelésről és szakképzésről szóló törvény felvetette az iskola fenntartóváltásának lehetőségét, igényét.

A 2013-as év elején az iskola fenntartója, a Képzésért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felvette a kapcsolatot a Szalézi Intézmény Fenntartó vezetőségével, mérlegelve egy esetleges fenntartóváltás lehetőségét.

A Szalézi rend hagyományai, az oktatásban és az ifjúság nevelésében betöltött szerepe volt az az ok, ami miatt a kapcsolatfelvételre sor került. A Modern Európai Tanulmányok Akadémiája Szakközépiskola fenntartója mérlegelte a lehetőségeket, előzetes tájékoztatót szervezett az iskola alkalmazottainak, a diákoknak. Ezeken a megbeszéléseken minden érintett fél pozitívan nyilatkozott a fenntartó váltás lehetőségéről.

Mindezek alapján a Képzésért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetősége döntést hozott arról, hogy a Modern Európai Tanulmányok Akadémiája Szakközépiskola fenntartói jogát határozatlan időre átadja a Szalézi Intézmény Fenntartónak.

A Szalézi Intézmény Fenntartó vállalta a Modern Európai Tanulmányok Akadémiája Szakközépiskola 2013-14-es tanévtől változatlan formában történő működtetését. Az iskola neve ettől kezdődően META - Don Bosco Szakközépiskolára változott.

2015. évi LXV. törvény (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról) alapján az intézmény neve 2016. szeptember 1-től META – Don Bosco Szakgimnáziumra változik.

 

Az iskolaalapítás okai

Sajnálatos tendencia, hogy a nyilvántartott álláskereső pályakezdő fiatalok száma az iskola alapítását megelőző években az alábbi KSH táblázat alapján látható módon (szemben az összes nyilvántartott álláskereső számával) folyamatosan emelkedett.

Időszak

Nyilvántartott álláskeresők

összesen

ebből: pályakezdők

2006

403 439

36 895

2007

445 011

40 180

2008

477 351

41 581

2009

604 576

51 314

2010

591 278

53 203

A fentieket felismerve az iskolaalapító szándéka az volt, hogy ajánljon fel az érettségizett fiataloknak egy - az életkori sajátosságaiknak megfelelő - iskolarendszerű képzési lehetőséget, mégpedig olyan képzési kínálattal, mely megfelel a korszerű munkaerő-piaci igényeknek.

Az iskola által megcélzott tanulói kör az a réteg, akik a gimnáziumi érettségi megszerzése után egzisztenciális, szociális vagy tanulmányi okok miatt nem kívántak egyetemi illetve főiskolai tanulmányokat folytatni, vagy gimnáziumi tanulmányaik megkezdésekor nem alakult ki bennük a megfelelő pályaorientáció.

Várhatóan tanulóink általában az első szakképesítésüket szerzik meg, ezért számukra a Köznevelési Törvény értelmében az alapképzés államilag finanszírozott.

Az iskola által felajánlott képzés része lehet az egyetemi, főiskolai tanulmányokra való szakirányú felkészülésének.

Az iskola képzési irányai

A képzési irányok kiválasztásánál alapvető szerepet játszottak a hazai és európai munkaerő-piaci tendenciák.

Az előrejelzések csaknem kétmillió üres egészségügyi álláshelyet prognosztizálnak az unióban 2020-ra. A hazai rövidtávú tendenciák is hasonlóak, ugyanis az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010 harmadik negyedévében az üres állások száma 23 300 volt, amiből 10%-nál valamivel több munkahely áll rendelkezésre az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben.

Ez a felismerés vezette a fenntartót, hogy a képzési kínálatának kialakításánál a fő hangsúlyt a humán-egészségügyi és szociális ellátás területén kamatoztatható szakmákra helyezze.

Az emberek egészséges életmód iránti igénye nagymértékben megnövelte a sport, fitnesz, wellness iránti keresletet, ami értelemszerűen igényli ezen a területen is a szakképzett munkavállalókat. Ennek az igénynek a kielégítését segítik Fitness - wellness instruktor képzésünk.

Jelentős igény mutatkozik az oktatásban a pedagógiai munkát segítő szakképzett munkatársak iránt. Ezért indítjuk el a Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzést.

Az iskolarendszerű képzési szerkezetünkben - figyelembe véve a munkaerő-piaci tendenciákat - a fentieken kívül Irodai titkár, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, Turisztikai szervező, értékesítő és Idegenvezető képzések is szerepelnek.


            A képzés szakirányai a képzési helyek feltüntetésével

 

A 2013-14-es tanévtől kezdődően a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, alább felsorolt szakképesítéseket befejezzük.

Sorszám

OKJ szám

Szakképesítés megnevezése

Évfolyamok száma

Évfolyam jelölése

Munkarend

(Nappali/

Esti/

Felső-középfokú szakképesítések

1

52 720 03

Gyakorló gyógyszertári asszisztens

2

1/13  2/14

nappali, esti,

2

52 723 01

Gyakorló ápoló

2

1/13  2/14

nappali, esti

3

52 723 02

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

2

1/13  2/14

nappali, esti,

4

52 723 03

Gyakorló mentőápoló

2

1/13  2/14

nappali, esti,

Emeltszintű-szakképesítések

5

54 140 01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

2

1/13  2/14

nappali, esti

6

54 341 01

Kereskedő

2

1/13  2/14

nappali, esti,

7

54 343 01

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

2

1/13  2/14

nappali, esti

8

54 344 01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

2

1/13  2/14

nappali, esti

9

54 345 01

Logisztikai ügyintéző

2

1/13  2/14

nappali, esti,

11

54 346 02

Ügyviteli titkár

2

1/13  2/14

nappali, esti,

13

54 720 02

Fogászati asszisztens

2

1/13  2/14

nappali, esti,

14

54 726 01

Gyógy- és sportmasszőr

2

1/13  2/14

nappali, esti,

16

54 761 02

Kisgyermekgondozó- nevelő

2

1/13  2/14

nappali, esti,

19

54 812 01

Idegenvezető

2

1/13  2/14

nappali, esti,

20

54 812 03

Turisztikai szervező, értékesítő

2

1/13  2/14

nappali, esti,

21

54 813 01

Fitness-wellness instruktor

2

1/13  2/14

nappali, esti,

Emeltszintű-szakképesítés-ráépülések

23

55 720 02

Gyógyszertári asszisztens

0,5

1 / 13

nappali, esti,

24

55 721 11

Klinikai fogászati higiénikus

0,5

1 / 13

nappali, esti,

25

55 723 01

Ápoló

1

1 / 13

nappali, esti,

26

55 723 02

Csecsemő- és gyermekápoló

1

1 / 13

nappali, esti,

27

55 723 11

Mentőápoló

0,5

1 / 13

nappali, esti,

 

Az alábbi - a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján 2016/2017. tanévtől indítható - képzések helyi tanterve a kerettantervek alapján kerül kidolgozásra:

 

Szakma-csoport

Ágazat

OKJ szám

Szakképesítés megnevezése

Év-folyamok száma

Évfolyam jelölése

Munkarend

(Nappali/

Esti)

1

I

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

2

1/13  2/14

nappali, esti,

1

I

54 723 02

Gyakorló ápoló

2

1/13  2/14

nappali, esti,

1

I

54 723 03

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

2

1/13  2/14

nappali, esti,

1

I

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

2

1/13  2/14

nappali, esti,

3

IV

54 140 01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

2

1/13  2/14

nappali, esti,

17

XXVI

54 341 01

Kereskedő

2

1/13  2/14

nappali, esti,

15

XXIV

54 343 01

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

2

1/13  2/14

nappali, esti,

15

XXIV

54 344 01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

2

1/13  2/14

nappali, esti,

17

XL

54 841 11

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

2

1/13  2/14

nappali, esti,

16

XXV

54 346 03

Irodai titkár

2

1/13  2/14

nappali, esti,

1

I

54 720 02

Fogászati asszisztens

2

1/13  2/14

nappali, esti,

1

I

54 726 04

Gyógymasszőr

2

1/13  2/14

nappali, esti,

2

III

54 761 02

Kisgyermekgondozó- nevelő

2

1/13  2/14

nappali, esti,

18

XXVIII

54 812 01

Idegenvezető

2

1/13  2/14

nappali, esti,

18

XXVIII

54 812 03

Turisztikai szervező, értékesítő

2

1/13  2/14

nappali, esti,

3

XXXVII

54 813 01

Fitness-wellness instruktor

2

1/13  2/14

nappali, esti,

1

I

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

0,5

3/15

nappali, esti,

1

I

55 723 01

Ápoló

1

3/15

nappali, esti,

1

I

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

1

3/15

nappali, esti,

1

I

55 723 11

Mentőápoló

0,5

3/15

nappali, esti,

15

XXIV

55 344 07

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

1

3/15

nappali, esti,


Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai

Az oktató-nevelő munkát meghatározó általános alapelvek

A cégek elvárásainak megfelelő magasabb műveltségű, konvertálható szaktudású, kommunikatív, innovatív szakemberek képzése, továbbképzése, tanulóink számára szakmai, egzisztenciális perspektíva nyújtása.

Az érettségizett, felsőfokú oktatási intézményben tovább nem tanuló, 18-21 év közötti korosztály (illetve az esti tagozatokon további felnőtt korosztályok – korhatár nélkül) számára esélyt kívánunk adni az érettségire épülő – ebből adódóan szükségképpen középfokú vagy emelt szintű – államilag elismert szakképesítések megszerzésére; elősegítve ezzel az egyén munkaerő-piaci érvényesülését.

Ennek keretében korszerű szakmai és részben az általános műveltséget is növelő ismeretanyagot közvetítünk, hozzájárulunk a szakma színvonalas gyakorlásához nélkülözhetetlen munkaszokások kialakításához, a szakmaszeretet alapjainak lerakásához.

Az iskola céljai

Az intézmény valamennyi dolgozójával és diákjával kapcsolatos elvárásként fogalmazzuk meg a feladatok színvonalas megoldása iránti igény és készség megerősödését. Közelíteni kell ahhoz a helyzethez, amikor mindenki saját és a szervezet sikerei érdekében tudásának bővítésére, képességeinek fejlesztésére törekszik.

A szakképesítés megszerzésére való felkészítés során gondot fordítunk az elhelyezkedési esélyeket növelő készségek kialakítására és továbbfejlesztésére két fontos területen: az informatikai képzésben, illetve az idegen nyelvek oktatásában.

Ugyanakkor feladatunknak tekintjük azt is, hogy tanulóinkat felkészítsük további tanulmányok folytatására: akár egy második szakma megszerzésére, akár a tanulmányok szakirányú felsőoktatási intézményben történő kamatoztatására.

A szakmai képzés terén célként olyan gyakorlatorientált elméleti képzést tűzünk magunk elé, amely esélyt ad a végzős fiataloknak a szakmában való elhelyezkedéshez, a továbbfejlődéshez. A szakmai ismeretek megalapozását, az ismeretek alkalmazásához szükséges képességek fejlesztését egyaránt fontosnak tartjuk. Úgy ítéljük meg, hogy a képességek fejlesztésére fordítandó kiemelt figyelem és az ismeretszint fejlesztése vezet csak megfelelő eredményhez. Kiemelten kezeljük az ismeretek elsajátításának, azon belül az önálló ismeret-feldolgozásnak és elsajátításnak a képességét, a kreativitást, a pozitív orientációs belső motivációt, az objektivitáson alapuló önelemző, önértékelő képességet, a fejlett manuális és kommunikációs képességet, valamint a jó tevékenységszervező képességet.

Az eredmények elérése érdekében célul tűzzük ki az oktatási programokban is megmutatkozó önálló iskolai arculat kialakítását. Törekszünk arra, hogy munkatársainknak lehetőségük legyen a hazai és a nemzetközi szakmai és oktatási trendek megismerésére, tapasztalataik adaptálására, átadására.

Végső célunk olyan oktatási intézmény működtetése, amely a hazai oktatási piacon eredményesen veheti fel a versenyt a hasonlóan színvonalas képzést biztosító iskolákkal.

Az iskola az esti tagozaton ugyanezen alapelveket kívánja érvényre juttatni, figyelembe véve az eltérő életkori sajátosságokat, a hozott általános és szakmai műveltségállományt, illetve az oktatásszervezés által meghatározott feltételeket.

Az iskola célja és feladata a szakmai képzés folyamatos megújítása, a magas minőségi színvonal biztosítása, sokoldalúan képzett szakemberek nevelése, számukra a piacképes tudás biztosítása.

Célunk, hogy a képzés eredményeképpen a tanulók rendelkezzenek olyan általános és szakmai elméleti, illetve gyakorlati tudással és képességekkel, amelyek birtokában alkalmassá válnak az intézményi, illetve az üzleti munkakörök szakszerű, önálló betöltésére.

Ismerjék az egészségügy, az oktatás, a szociális gondozás, a kereskedelem és az idegenforgalom nemzetgazdasági szerepét, a gazdaságban betöltött szerepét.

Rendelkezzenek a szakszerű és hatékony munkavégzéshez, a jó kapcsolatteremtéshez szükséges képességekkel (kommunikatív képesség, szervező képesség, önelemző és értékelő képesség, manuális képesség).

Sajátítsanak el legalább egy idegen nyelvet (német, angol) a képzési követelményekben előírt szinten; tudjanak a vendégekkel, partnerekkel kapcsolatot teremteni.

Alakuljon ki és fejlődjön a munkavégzésükkel kapcsolatos igényesség, viselkedésükben pedig az őszinteség, a becsületesség, a munkatársaikat és a vendégeket, ügyfeleket megbecsülő felelősségteljes magatartás.

Nevelőmunkánk célja:

Az iskolában folyó nevelés és oktatás egymástól elválaszthatatlan tevékenységek: a magas színvonalon végzett szakképzés nem képzelhető el értékek, magatartási és viselkedési normák átadása, az életviteli és munkakultúra alapelemeinek lerakása vagy továbbfejlesztése nélkül.

A Szalézi megelőző módszert alkalmazva hisszük, hogy a nevelés a fiatalok teljes fejlődését szolgálja a gondolkodásukat, és cselekvésmódjukat átható Don Bosco-i spiritualitás megteremtésével, az élet, a kultúra és a hit szintézisének elősegítésével. Számunkra a teljes ember nevelése a fiatalok erkölcsi, mentális, intellektuális, fizikai, érzelmi növekedését, valamint a szép iránti fogékonyságot, az esztétikai fejlődést jelenti.

Az iskola általános célja - Don Bosco szándéka szerint - az, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik képesek felelősségteljesen gondolkodni, szabadok, tisztelettel vannak mások iránt, elkötelezettek és keményen dolgoznak, tanulnak. A Szalézi iskola célja, hogy az iskola a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom keresztény értékek szerinti átformálásához.

 

Az előbbiekből értelemszerűen adódik, hogy az iskolában folyó nevelőmunka értékközpontú. Az értékek létrehozásában és érvényesítésében teret kapnak:

§  az emberi együttélés általánosan elfogadott szabályai

§  a polgári társadalom normái

§  az egyetemes és nemzeti kultúra értékei

§  a köznevelési törvényben megfogalmazott normák

Ezek szerves egységet képeznek, működésük egy időben jelenik meg. Az iskolai nevelőmunka célja olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

Tanulóközpontúság

Az iskola céljából is fakadóan hangsúlyt helyez a tanulók jogainak teljes körű érvényesítésére. A humánus gyakorlat kialakítása és megőrzése, valamint a kölcsönösen gyümölcsöző diák-tanár kapcsolat nagy hangsúlyt kap. Az egészséges körülményeket és az életkorhoz illeszkedő terhelés feltételeit az iskola következetesen megvalósítja.

A jó légkör megőrzése érdekében minden dolgozónk munkáját át kell hatnia a tanulóközpontú, áldozatoktól sem visszariadó szemléletnek, a személyes példamutatásnak. Hisszük, hogy aki becsületesen él, az már anonim keresztény is egyben.

Segítjük fiataljainkat, hogy olyan emberekké váljanak, akik önmagukban továbbá a helyi és nemzeti közösségükben harmóniát tudjanak megteremteni, akik a szeretet gyakorolásával jobbá és igazságosabbá tudják tenni világunkat.

Szabadság

Az iskola a tanórák ide vonatkozó anyagrészeiben, az iskola tevékenységében és a nevelési elvek alkalmazásában a szabadság különböző területeken történő megvalósulásának társadalmi, történelmi vonatkozásait kiemelten kezeli. Az egyik ember szabadságának legfőbb korlátja a másik ember szabadsága, ezért iskolánkban azonos fontosságúnak tekintjük a szabadságot és a rendet, hogy valóságosan működjön a tolerancia, a személyiség tisztelete. Fontos szerepet kap az emberi méltóság, az egyéniség tiszteletben tartása, a kreativitás kibontakozása. Az uniformizálást, a személytelenséget teljességgel el kívánja kerülni az intézmény. Ez főként a pályaorientációban, a személyiségre szabott feladatokban, a sokrétű többletszolgáltatások közötti választási lehetőségekben, valamint az iskola jó hangulatának megteremtésében nyilvánul meg. A tanulók rendszeres és kielégítő információt kapnak a személyüket és tanulmányaikat érintő minden kérdésben. Jogszabály által biztosított, szervezett formában gyakorolhatják egyetértési, döntési, véleményezési és javaslattételi jogaikat.

Az iskolai kötelezettségek teljesítése nem sértheti a tanulók személyi, cselekvési szabadságát, a magánélethez való jogát. Ez az elv megnyilvánul az oktatás menetének minden fázisában és az értékelésben is.

A Szalézi nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot.

Felelősség

Mindannyian (oktatók és diákok) felelősek vagyunk önmagunk, egymás és az iskola egészének fejlődéséért, az iskola értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt, vagy ránk bízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért. A nevelőtestület tagjai személyes példamutatással, illetve megfelelő pedagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók helyes szemléletének kialakítását. Az iskola felelőssége, hogy a tanulók tanulmányi munkájukról a köznevelési törvényben foglaltak szerint tájékoztatást kapjanak.

Teljesítmény

A META - Don Bosco Szakgimnázium a személyes törődés által kívánja fejleszteni tanulóit. A barátságos, diákközpontú légkör fenntartása, ápolása mellett fontosnak tartjuk a tanulmányi szint egyénre szabott fejlesztését. Célunk, hogy diákjainkban kialakuljon a tanulás iránti elkötelezettség, a világra való nyitottság, és felébresszük bennük az egész életen át tartó tanulás vágyát.

Maximálisan értékeljük a kiváló teljesítményt. Minden feltételt biztosítunk az átlagos, és az átlag alatti teljesítményt nyújtó diákok számára is eredményességük növelése érdekében. A teljesítmények következetes értékelésével motiváljuk a jobb eredmények elérését. Az iskola figyelmet fordít arra, hogy az egyén képességeit kibontakoztathassa és hasznosíthassa közösségi és társadalmi szinten is. Az iskolai értékelés alapja az egyenlő elbírálás elve.

Nevelőmunkánk eszközrendszere

A nevelési feladatok az általánosan preferált társadalmi értékek átadása és a tanulók értékválasztási beállítottságának fejlesztése mellett az általános és a szakmai etikai normák megismertetésére is irányulnak.

Elvárás az iskola valamennyi dolgozójától a következetes értékközvetítés, az iskola működési rendjének és fegyelmének biztosítása és megtartása. Különösen fontos, hogy az oktatás nyílt és bizalom teli légkörben folyjék, hogy a tanulók az esetlegesen fölmerülő kérdéseiket és problémáikat tanáraik előtt őszintén feltárhassák és azokra ugyancsak őszinte, egyenes válaszokat kapjanak.

Az iskola szakképző tevékenységében folyamatosan érvényesíteni kell az alábbi általános értékeket:

§  becsületesség, nyíltság, őszinteség,

§  kulturált viselkedés: figyelem, tapintat, jó modor,

§  hazafiság és egészséges lokálpatriotizmus,

§  egészséges életmód,

§  a környezet védelme,

§  szellemi és fizikai igényesség,

§  humanizmus és tolerancia a másság iránt,

§  szakmaszeretet,

§  szorgalom és kitartás,

§  fegyelmezett, pontos és hibátlan munkavégzés,

§  önálló, problémaorientált gondolkodás,

§  kreativitás,

§  mások érdekeinek tiszteletben tartása, egymás megbecsülése.

A személyiség fejlesztésével kapcsolatos feladatok

Az iskola pedagógiai munkájának egyik alapvető célja a tanulók személyiségének minél teljesebb kibontakoztatása. A nevelési folyamat eszköz, amely áthatja az oktatás teljes rendszerét, személyiségformáló erővel hat. E folyamat egyik sarkalatos pontja az értékközvetítés, amely közösségfejlesztő és egyéni fejlesztő funkciót tölt be. A személyiségfejlesztés alapvető feladata a személyiség ösztönző funkciójának fejlesztése, a magasrendű szükségletrendszerek kialakítása, az értékközvetítés, amely az iskolában a nevelés és oktatás együttes hatásával valósulhat meg.

Az iskolai nevelés beágyazódik a képzésben résztvevők tevékenységének folyamatába, az egyén konstruktív életvezetésére irányul, s új, fejlesztő jellegű magatartásformák kiépítését célozza meg.

Feladatrendszerünk szabályozza az iskolai interakciós folyamatot is, így fejlődik a kölcsönös értékelés, a kölcsönös példaadás, a követelés, az ellenőrzés képessége is.

A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kipróbáló öntapasztalás folyamata is, amelyben arra építünk, ami a személyiségben adott. Az ismeretek és az értékek közvetítése csak a személyiség kibontakoztatásával párhuzamosan történhet.

A személyiségfejlesztés kiemelt területei:

§  Széles tevékenységkínálat, változatos pedagógiai módszerek, személyiségfejlesztő oktatás.

§  A konstruktív szokások kialakítása (olvasás, munka, kulturált szórakozás stb.).

§  A pedagógus hatékony modellközvetítő szerepe, mint a személyiségformálás egyik legfontosabb eszköze.

§  Pedagógiai tevékenységével fejleszti a tanulók motivációs bázisát, s törekszik az intellektuális tevékenység megszerettetésére, a permanens önképzés szükségletének kialakítására.

§  Törekszik a családi szocializációban mutatkozó hiányok pótlására: a morális magatartás, a társas viselkedési normák elsajátítására, a viselkedési készlet gyarapítására, a segítő, karitatív, egymást tisztelő, empatikus magatartás kiépítésére, az illemszabályok betartására.

§  Lehetőség biztosítása a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalú felkészítés a teljesítményhelyzetekhez való alkalmazkodásra (tehetséggondozó szakkörök, tanulmányi versenyek).

§  Hangsúlyok az önismeret-fejlesztésre (önismereti órák, osztályfőnöki órák, iskolán kívüli lehetőség formájában).

§  A tanórai tevékenységen túl az intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére lehetőség a különböző szakkörök működtetésével, a színvonalas iskolai ünnepélyekkel.

§  Minden területen fejleszti a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a döntéshozatal, a problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását szóbeli feleletek, versenyek, vitakörök, diák-önkormányzati feladatok).

§  Elősegíti a személyiség jövőképének, pályaorientációjának fejlődését.

§  Hazaszeretetre, a kulturális értékek megbecsülésére, értékóvó magatartásra, a természet megvédésére nevel.

§  Fejleszti az önkormányzati és a közösségi érzést.

§  Pedagógiai módszereivel segíti a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat, szükség esetén a gyermekvédelem lehetőségeivel élve.

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a Megelőző Módszer (Don Bosco sajátos pedagógiai módszere), amelyet iskolánk nevelésében alkalmazni kívánunk. A módszer lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze:

·           A tanulók ismerjék meg a Biblia tanításait, hogy indíttatást kapjanak a keresztény világnézet, a személyes meggyőződés kialakításához.

·           Tanítványaink ökumenikus szellemben ismerjék meg más keresztény egyházak életét, tiszteljék mások vallásos meggyőződését.

·           Az iskola tanítványait társaik iránti szeretetre neveli, a másként gondolkodókkal való együttélésre és megértésre tanítja őket.

·           Tanulóinkban derűs és magabiztos világszemlélet kialakítására törekszünk, hogy legyen erejük és bátorságuk új és meglepő nézeteket, élethelyzeteket helyesen és szeretettel kezelni.

·           Célunk, hogy a nevelés során tanítványaink sajátítsák el a Biblia tanításán alapuló keresztény etika és értékrend szabályait, azokat építsék be magatartásukba, életvezetésükbe, értékrendjükbe, segítse őket, hogy életük erkölcsi válaszútjain helyes döntéseket hozzanak.

·           Célunk, hogy diákjaink nemzeti kultúránkat ismerő, értő és ahhoz keresztény hűséggel ragaszkodó felnőttekké váljanak.

Mindezeket az etikaórák keretében ismertetjük meg tanítványainkkal.

Az iskolaközösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos célokat a Szalézi iskola sajátos módszereivel igyekszik elérni, de olyan eredeti módszereket is előtérbe helyez, mint a baráti kapcsolatok, a fiatalok közti jelenlét és az iskolán kívüli közösségi tevékenységek. Arra törekszik, hogy a mai fiatalok nyelvén, számukra érthetően közvetítse a keresztény értékrendet. A kor kérdéseire keresi - a fiatalokkal együtt - a választ, és annak megvalósítási lehetőségeit.

Iskolánk legfontosabb közösségei az osztályközösségek és a diákönkormányzat.

Az osztályközösség

A középiskolában az osztály már sok alapismerettel, szokással, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol a meglévő életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, a kortársak egymásra hatásának. Mivel a tanuló idejének nagyobbik részét tölti az osztályközösségben, nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása, a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszere, viselkedési formái.

A Szalézi osztályok légköre családias, atyai. Tanulni, a feladatokat elkészíteni kötelező, de a diák közben kérdezhet, hozzászólhat. Fontos elem a humor, az érdeklődés felkeltése. Don Bosco alapelve szerint a bizalom az egész nevelés alapja. Tekintélye nem a büntetéstől való félelemre, hanem a szeretetre épült. „Szeretet nélkül nincs bizalom, bizalom nélkül nincs nevelés’’. Ennek legfontosabb eleme a „közösségi környezet” kialakítása. Ilyenek: bizalomra építő kapcsolat, családiasság-otthonosság légköre, integratív és támogatást nyújtó nevelés, diákcsoportok segítése és bevonása az iskola életébe. Kiemelten fontos az is, hogy az iskola „nevelői környezetet” biztosítson. Ezt jelenti a tantermek és közösségi helyiségek gondos kialakítása, a harmonikus és fiatalos dekorálás; a mosdók, az étkező és más helyiségek rendezettsége; mindezek kialakításába bevonjuk a diákokat.

A közösségfejlesztés koordinátora az osztályfőnök

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek, aki indirekt és direkt irányítással a közösséget formálja. Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok feltárásában. Szervező, irányító a tanulók, az osztályban tanító nevelők és a család között. Fontos a szerepe és tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában segítségére lehetnek.

Az osztályközösség feladatai:

§  valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,

§  az egyéni értékek felismerése,

§  egymás tiszteletben tartása,

§  egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,

§  a másság elfogadása, tolerancia,

§  társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,

§  mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.

Diákönkormányzat

Intézményünkben a tanulóközösségek (osztályok) a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint diákönkormányzatot működtetnek. Az iskola vezetősége és nevelőtestülete a diákönkormányzat bevonásával valósítja meg az egyes szakmák elméleti és gyakorlati területeinek iskolánkon belüli összehangolását, a közösségi munka és felelősségvállalás fejlesztését, valamint a csapatmunkában rejlő lehetőségek megvilágítását.

A Diákönkormányzatot bevonjuk

§  a szakmai rendezvények tanulók általi megszervezésébe és lebonyolításába,

§  az iskolai szakmai napok szervezésébe,

§  a sportnapok, vetélkedők szervezésébe és lebonyolításába

§  a külföldi tanulmányutak szervezésébe és lebonyolításába.

Szülői közösség

Tekintettel arra, hogy iskolánk nappali tagozatos tanulói is 18-24 éves nagykorú felnőttek, ezért iskolánkban szülői munkaközösség nem működik.

Kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulókkal, az iskola partnereivel

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák

Intézményünkben minden osztály maximum 2-2 tagot delegálhat az iskolai Diákönkormányzatba. Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot és vezetőt választanak maguk közül, aki kapcsolatot tart az iskolavezetéssel. A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az iskolavezetésnek írott formában, a Diákönkormányzat vezetőjenek aláírásával.

A szülők közösségét érintő együttműködési formák:

Annak ellenére, hogy iskolánkban szervezett szülői közösség az iskola jellegéből adódóan nem működik, a tanulók beleegyezésével, rajtuk keresztül az iskola megkeresi a szülőket minden olyan esetben, ami a szülőket érdekelheti (pl. ünnepélyek, bemutatók, kirándulások, közös programok).

Az iskola kezdeményezi a tanulónál a szülő bevonását minden olyan esetben, amikor a tanuló továbbhaladása veszélybe kerül, és a tanulóval folytatott megbeszélések eredménytelenek.

A külső partnerekkel való kapcsolattartás

Iskolánk a gyakorlati képzések egy részét együttműködési megállapodás formájában, külső partnerek bevonásával végzi. A velük való kapcsolattartás több szempontból is rendkívül fontos. Egyrészt folyamatos konzultációt folytatunk (írásban és személyesen) a gyakorlati helyek képviselőivel a tanulóink előmenetelével kapcsolatban, másrészt igyekszünk feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek végzős tanulóink elhelyezkedését segíthetik.

Külső partnereink másik fontos csoportja a középiskolák tanárai, tanulói. Igyekszünk felhívni figyelmüket iskolánk képzéseire, iskolánk diákéletére. Mindezt nyílt napok szervezésével, szóróanyagok küldésével és személyes tájékoztatás formájában valósítjuk meg.

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai

Célunk, hogy a pedagógusok és osztályfőnökök nevelő munkáját Don Bosco nevelési igényessége hassa át. Akiben azonban benne él a nevelői elkötelezettség és élethivatás, az felismeri ennek a módszernek erejét is. El kívánjuk érni, hogy pedagógusaik, oktatóink munkájában az alábbiak érvényesüljenek:

·         A fiatalok nevelését, oktatását tartja munkájában szem előtt.

·         Munkáját igyekszik vidáman, jókedvűen végezni.

·         A nehézségeket leküzdve, következetesen valósítja meg a kitűzött célokat. Mindehhez felhasználja a munkatársi közösség segítségét.

·         Nevelő és ne csak oktató legyen. Fontos a szakmai tudás, de soha nem felejti el, hogy elsődleges az életre nevelés.

·         Munkájában következetes, nem részrehajló.

·         Felelősséget vállal a rábízott tanulókért, tárgyakért, oktatási eszközökért.

·         Odaadóan végzi hivatását, ezzel is példát mutatva az intézményi közösségnek.

·         Egyéniségével és helyes önismeretével is igyekszik nevelni.

·         Szerénységével is igyekszik nevelni.

·         Kollégáiról a tanulók előtt tisztelettel beszél.

·         Családszerető és ezt kifejezésre juttatja szavaiban és magatartásában.

·         Együtt halad az úton a nevelőközösséggel és az osztályával.

·         Észreveszi a problémát, tapintatosan kezeli.

·         Folyamatosan fejleszti önmagát erkölcsi, etikai, pedagógiai téren.

·         Ügyel arra, hogy saját szakterületén nyomon kövesse a tudomány  fejlődését.

·         Saját tanítványát vagy iskolája más diákját magántanítványként óradíj ellenében nem taníthatja.

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai

·         az elméleti és gyakorlati órákra való felkészülés,

·         a tanulók írásbeli feladatainak javítása,

·         a tanulók munkájának rendszeres értékelése,

·         a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,

·         részvétel a különbözeti, felvételi, osztályozó és szakmai vizsgák lebonyolításában,

·         tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,

·         kérdező-, javítótanári feladatok ellátása a szakmai vizsgákon,

·         részvétel az iskolai kulturális, és egyéb programok szervezésében,

·         osztályfőnöki, és diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,

·         az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,

·         részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,

·         részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,

·         részvétel a tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezésében,

·         iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,

·         tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,

·         iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre

·                       Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit,   munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.

·                       Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.

·                       Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.

·                       Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.

·                       Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, szakmai vizsgával kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.

·                       Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra.

·                       Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai élettel kapcsolatos feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.

·                       Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.

·                       Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

A közösség fejlesztéséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek:

Tanulmányi kirándulások

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára tanulmányi kirándulásokat szervez(het)nek.

Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes.

Szabadidős foglalkozások

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy különféle szabadidős programokat szervez. (Táborok, színház- és múzeumlátogatások, táncos rendezvények). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata

A tanulók igényei alapján előzetes egyeztetést követően lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. számítógéptermek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje

Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola döntéseinek folyamatában. Ezt a diákönkormányzat keretei között tehetik meg. Az intézményben diákkör, diákönkormányzat működhet. Diákkör létrehozását minimum 15 fő tanuló kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.

A Diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet.

A Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt.

Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki kell kérni:

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25% - a – véleményt formálhat az őket érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanulólétszámot érinti, ki kell kérni a Diákönkormányzat véleményét a döntés előtt.

A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az iskolavezetésnek írott formában a Diákönkormányzat vezetőjenek aláírásával.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenység

§  Tehetséges tanulóinkat felkérjük a szakmai versenyeken való részvételre. Ennek költségeit az iskola fedezi.

§  Ezen kívül más meghívásos versenyeken és bemutatókon is fejleszthetik tehetségüket tanulóink.

§  Fakultációkat biztosítunk nyelvi képességeik fejlesztésére, szakmai ismereteik bővítésére mindazoknak, akik a tantervi követelmények teljesítésén kívül más iránt is érdeklődnek.

§  A szakmai képzés magas színvonalának biztosításával az a törekvésünk, hogy diákjaink főiskolán tanuljanak tovább.

§  Iskolánkban fontos feladatnak tartjuk, hogy minden tanulót eljuttassunk arra a szintre, amelyre adottságai predesztinálják. Ennek megvalósítása érdekében lényeges a tehetség minél korábbi felismerése, utána pedig gondozása. A tehetségek erkölcsi nevelése, személyiségfejlesztése újabb pedagógiai problémát jelent.

§  El akarjuk érni, hogy tanulóink részt vegyenek országos, fővárosi és kerületi szaktárgyi, kulturális, szakmai versenyeken, támogatjuk őket abban, hogy pályázzanak a számukra meghirdetett témakörökben, ugyanis ezek a tehetségkutatás és a képességek további fejlesztésének eszközei lehetnek.

A tehetséggondozás formái.

§  Iskolánk a projektmódszer alkalmazását alapvetőnek tartja. Ezek elkészítésével tanulóink nagy gyakorlatra fognak szert tenni ezen a téren, s reményeink szerint komoly esélyük lesz nemzetközi pályázatokon való sikeres részvételre. Tehetséges tanulóink részére ezek egyrészt szellemi kihívást jelentenek, másrészt az új élmények személyiségfejlesztő hatása egyértelmű, s ez új motivációt jelent számukra.

§  Figyeljük a pályázati felhívásokat, a pályázatokon való egyéni részvételre is ösztönözzük diákjainkat.

§  A szabadidős tevékenységek is tág teret adnak arra, hogy a tehetséges diákok képességeiket kamatoztassák.

§  Különböző iskolai szaktárgyi, illetve kulturális versenyeken és rendezvényeken megmutathatják és fejleszthetik tehetségüket.

§  A későbbiekben a diákok érdeklődéséhez igazodó tevékenységi formákat is készek vagyunk bevezetni. Például: szakköröket, stb.

A készségek kialakítása.

A kommunikációs és együttműködési készségekkel kapcsolatos feladatok túlmutatnak egy szaktárgy keretein. Valamennyi, a képzésben közreműködő pedagógus és szakember alapvető feladata figyelemmel kísérni és segíteni, személyes példamutatásával erősíteni a tanulók fejlődését.

A döntési készség kialakítására és fejlesztésére - a szakmai érdekek mellett - a tanulók életkori sajátosságai is megfelelő indokokat tartalmaznak. Az éppen felnőtté vált fiatal minél gyakoribb döntési helyzetbe hozása, és a döntések közös értékelése személyiségfejlődésének fontos eleme. A döntési helyzetek sorát kínálják a megfogalmazható szakmai elméleti és gyakorlati problémák, a tanulónak az iskola közösségi életében való részvétele.

A szakmai készségek kialakításának döntő terepe a gyakorlati oktatás / ide értve a tanórai keretekben végzett gyakorlást is/. Figyelembe kell venni, hogy a szakmai és vizsgakövetelmények által meghatározott “alkalmazási” vagy teljesítményképes “tudás” szintje az elsajátítás készség- vagy ahhoz közelítő szintjét jelenti. Miután a szakképzésben különösen jelentős az ismeretanyag gyakorlati alkalmazására való felkészültség, minden alkalmat meg kell ragadni az ez irányú fejlesztésre.

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység

A képzési feladatnak megfelelően nappali tagozaton 18-24 életév közötti fiatalokkal foglalkozunk. A képzési szerkezetünknek megfelelően rövid időt, 1-3 évet töltenek iskolánkban, ezért ilyen típusú nehézségek ritkán merülnek fel tevékenységünkben.

Alapelvünk, hogy az iskola, amely emberségre, toleranciára akar nevelni, tanúsítson megértő magatartást olyan tanulói iránt is, akik az átlagosnál nehezebben kezelhetők. Intézményünk feladata a nehézségek azonnali felismerése, diagnosztizálása, a szükséges terápiák kidolgozása.

Ebben az osztályfőnök szerepe nagyon fontos, valamint az, hogy a tantestület többi tagja is támogassa őt. A probléma kezelésében az együttműködés, a közös álláspont, azonos elfogadó – nevelési attitűd kialakítása szintén döntő jelentőségű.

Felmérjük diákjaink szocializáltságának szintjét, igyekszünk legfontosabb személyiségüket megismerni, és ennek megfelelően dolgozzuk ki a velük való foglakozás módszereit.

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

Tanulóink életkora miatt speciális az ezzel kapcsolatos feladata az iskolának. Elsődlegesen az egészséges életmódra való nevelésre és a drogmegelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Megvalósítását az „Egészségnevelési és környezeti nevelési program” tartalmazza. Az ifjúságvédelmet intézményünk kiemelt feladatának tekinti. Az iskola vezetése minden segítséget megad ahhoz, hogy diákjaink tanulmányaikat megfelelő körülmények között végezhessék. A tanári közösség vállalja, hogy a tanulási folyamat akkor a leghatékonyabb, ha a diák testi és mentális fejlődése biztosított, az egészségnevelés szerves része oktatási programunknak.

Az intézmény egészségnevelési programja végigkíséri a tanulók életkori sajátosságait, igazodik testi, mentális fejlődésükhöz. Kiemelt figyelmet fordítunk a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésére, ezen felül is nagy hangsúllyal a drog prevencióra. Feladatunknak tekintjük, hogy diákjainkban alakuljon ki a felelős, önmagukért és másokért érzett gondolkodó magatartás.

A tanulási kudarcban szenvedők felzárkóztatása

Iskolánk feladata a sikeres szakmai vizsgára való felkészítés, ennek érdekében rendszeres konzultációk, személyre szabott gyakorlati foglalkozások beiktatásával tervezzük segíteni hallgatóink felkészülését.

A tanulási folyamatban fontos szerephez jut a tanulói közreműködés és az önálló tanulás. Ezáltal a tanuló maga is felelőssé válik saját előrehaladásáért. A különböző tanulási technikák és stratégiák elsajátítása segíti őket abban, hogy számukra fontos egyedi problémákat tanári segédlet nélkül is képesek legyenek megoldani annak érdekében, hogy a számukra legkedvezőbbet választhassák. Természetesen meg kell ismerkedniük a tanulási formák, módszerek, médiumok (újság, videó, internet stb.) sokszínűségével.

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

Célunk, hogy biztosítsuk az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Ezen belül alapvető feladatnak tekintjük a szolgáltatásainkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítását, a hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak kompenzálását.

Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az esélyteremtésre a beiratkozásnál, az oktató-nevelő munka során, a tanulók egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, a fegyelmezés, a büntetés gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a továbbtanulásban, pályaorientációban, a humánerőforrás-fejlesztésben, a pedagógusok szakmai továbbképzésében, valamint a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel.

Azonnali beavatkozást igénylő folyamatok:

·        Minden olyan helyzet és eljárás, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő.

·        Minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és oktatásszervezői gyakorlat, mivel az alapvetően sérti az esélyegyenlőség elvét és korlátozza a hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességét.

·        Ha igazolódik, hogy az intézmény nyújtotta bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl. tanórán kívüli foglalkozások, egyéb programok), vagy az intézményben biztosított oktatási feltételekhez (pl. szaktanterem, informatikai eszközök, tanítást, vagy egyéni tanulást segítő egyéb eszközök, hiányos szakos ellátottság esetén szaktanár által tartott tanórák) nem biztosított az egyenlő hozzáférés a hátrányos helyzetű tanulók részére.

·        Ha az intézményben a sajátos nevelési igényű (SNI) és a pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók együttes aránya jelentősen meghaladja az országos átlagot.

Intézkedések

Az intézmény különös figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel.

Az intézmény, vezetőjén keresztül, az érzékelt problémák alapján javaslatokat, ajánlásokat tesz a fenntartó részére a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása céljából.

Az intézmény belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert és szülői/gondviselői panasztételi mechanizmust működtet az intézményen belül. A belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű tanulók helyzetét érintő legfőbb változásokat, kiemelten vizsgálja a kitűzött esélyegyenlőségi tervek végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában.

 Az intézmény lehetőséget biztosít a tanulók és a külső partnerek részére az iskolai esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden esetet kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. Tájékoztatja a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden panasztételről, a panasztételi eljárás lefolytatásába és a vizsgálat eredményének megállapításába a fenntartó képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől függetlenül a panasztevő hatósági eljárást kezdeményezhet, amelyhez az intézmény a panasztételi eljárás dokumentációját biztosítja.

Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és dolgozók számára, éves munkahelyi esélyegyenlőségi tervet fogad el, amelyet rendszeresen vizsgál.

 Az intézmény biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, a pedagógiai munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések.

Értékeli az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenység ellenőrzése, éves monitoringja során szerzett információkat, tapasztalatokat, és beépíti stratégiai programjaiba.

 Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségük értékelését és folyamatos továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és családi problémák azonosítása, valamint az esélyegyenlőség területére.

Az iskola egészségnevelési programja

Alapvetés

Iskolánk fő profilját az egészségügyi szakképzések alkotják, ebből adódóan is kiemelt fő feladatunknak kell tekintenünk az egészségnevelést és egészségfejlesztést. Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely egyaránt irányul a pedagógusok és a tanulók egészség-ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-nevelői tevékenységben a személyközpontú megközelítésre.

Alapvető igazság, hogy a sikeres és kiegyensúlyozott életvitel alapvető záloga az egészséges életmód. A testi és lelki értelemben vett egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem lényegesen meghaladja ezt az állapotot. Így egészségnevelő tevékenységünknek magában kell foglalnia az emberi szervezet működésével, a betegségek megelőzésével, de az életvezetéssel kapcsolatos ismeretek átadását is. Fejlesztenünk kell az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kompetenciákat is.

Ennek keretében szükség van:

§  az egészség, mint érték sokoldalú bemutatására, az értékek tudatos és szervezett átadására,

§  az egészségvédelemre vonatkozó korszerű tudásanyag átadására,

§  a tanulókban az egészségvédő magatartás motivációs bázisának fejlesztésére,

§  a tanulók segítésére: elsősorban az életvezetéssel kapcsolatos helyes döntések meghozatalában, a vonatkozó célok kitűzésében és minél eredményesebb végrehajtásában.

§  az iskolai környezet (ide értve a fizikai környezetet, de az emberi környezetet is!) olyként való megszervezése és folyamatos hatásrendszerének működtetése, ami a legoptimálisabb feltételeket biztosítja a tanulók egészséges testi-lelki fejlődéséhez.

Az iskolai egészségnevelés célja

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni.

Ezek közé tartoznak az alábbiak:

§  egészségi állapotunk ismerete

§  az egészséges testtartás, a mozgás fontossága

§  az egészség, mint értéke ismerete

§  az egészséges étkezés, a táplálkozás szerepe

§  a betegségek megelőzése

§  a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat

§  a párkapcsolatok, a szexualitás kultúrája

§  a krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete

§  a tanulás módszertana és a tanulás technikái

§  az egészséges tanulási környezet alakítása

§  az idővel való gazdálkodás szerepe

§  a rizikóvállalás és határai

§  a szenvedélybetegségek elkerülése

§  a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége

Az egészségnevelési program témakörei:

§  az egészséges táplálkozás témái

§  a szenvedélybetegségek megismerése és megelőzése

§  a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció

§  a betegség és a gyógyulást segítő magatartás a testi higiénia

§  a környezeti ártalmak, és megelőzésük

§  a személyes biztonság, és mások biztonságának biztosítása

§  a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás

§  a mentális állapot védelme

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola, az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen.

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei:

§  Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti az iskolai közösség egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és egészséges környezetet biztosít az eredményes tanuláshoz.

§  Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi szolgálatokkal, a szakemberekkel annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen;

§  Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló programjaival. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak.

§  Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.

§  Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást.

Az iskolai egészségnevelés kiemelt résztvevői, módszerei

Az iskolai egészségnevelés elsőrendű módszerei a részvételen alapuló oktatási technikák. Az egészségvédelem kiemelten fontos feladata az osztályfőnöknek, a környezet- gazdaságtant, illetve az áruismeretet tanító tanárnak.

Az iskolai egészségnevelés színterei:

§  egészségnevelés a tanítási órákon,

§  egészségnevelés az osztályfőnöki órákon,

§  tanórán kívüli iskolai programok,

§  iskolán kívüli programok.

Az egészségnevelés feladataival való foglalkozás minden szakképesítés és minden tanulócsoport osztályfőnöki órakeretében szerepel. Így természetesen kiemelten fontos a különböző szenvedélybetegségekről való beszélgetés, külső szakértő, vagy az osztályfőnök előadása.

A témakör bemutatását támogathatja, hitelesebbé teheti, ha például szakembereket hívnak meg, vagy olyan más személyeket, akiknek a családjában már előfordult valamilyen szenvedélybetegség, esetleg éppen önmaguk voltak elszenvedői. Szerepel még a család témája, a különböző kapcsolatok bemutatása (barátság, párválasztás, illetve ehhez kapcsolódóan a szexuális problémák és azok kezelése), a környezetvédelem, életvezetési témák, korunk fontosabb betegségei, illetve a megelőzési lehetőségek.

A rendszeres testedzés az iskola közelében lévő fitnesz-teremmel kötött bérleti szerződés keretében biztosítható.

A dohányzás elleni fellépésünk a meggyőzés és propaganda mellett különböző korlátozásokban ölt testet. A székhely épületében tilos a dohányzás.

A dohányzáson kívül minden más szenvedélybetegséget (drog-, alkoholfogyasztás) és azok káros hatásait is bemutatjuk az osztályfőnöki órákon, illetve használatukat tiltjuk – kizárás terhe mellett.

Kiemelten kezeljük a drogmegelőzést. Az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztésre különösen nagy súlyt fektetünk (óraszámban, foglalkozások, ismertetők szervezésével).

Tudatosan figyelünk arra, hogy az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa a tanulók egészséges testi, lelki, szociális fejlődését. Az iskolai élettér, az osztálytermek alakításába, díszítésébe, rendben tartásába be fogjuk vonni a tanulókat is. Az iskolai környezet fogalmába beletartozónak értjük a pedagógusok életvitelét, egészségét is. Így kiemelten fontosnak tartjuk a pedagógusok példamutatását.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

A laikus elsősegélynyújtás hazánkban elképzelhetetlenül alacsony színvonalon van. Tudja ezt minden, az említett témában jártas szakember, akárcsak azt, hogy a változtatások bevezetését a közoktatásban kell elkezdeni. Nincs könnyű helyzetben az általános vagy középiskola, ha elsősegélynyújtást kíván oktatni. A diákok magas óraszámuk miatt leterheltek, nincs kidolgozott tanterv, nincs egységesen elfogadott szakirodalom, de a megfelelő tanerő is hiányzik.

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:

Iskolánk fő képzési területe az egészségügyi és szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozik. Ezeknél a képzéseknél az alapképzésnek részét képezi az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása, gyakorlati alkalmazása. Ezeknél a képzéseknél a tantárgyakat képzett szakemberek oktatják.

Ezeket a szakembereket kérjük fel a többi képzésünkben résztvevő tanulók oktatására is. Az oktatást a szabad sáv terhére valósítjuk meg tömbösített formában a tanév során legalább két alkalommal. A konkrét megvalósítást az egyes képzések helyi tantervében tüntetjük fel.

A képzés során az alábbi kompetenciák fejlesztését tűzzük ki célul:

·         Probléma-felismerés;

·         Gyors és szakszerű cselekvés

·         Embertársaink iránti érzékenység

·         Bajba jutottakkal szembeni együttérzés

 

A kötelező tanórai oktatást lehetőség szerint kiegészítjük oktatóanyagok vetítésével illetve a nem egészségügyi képzések esetében is külső helyszínek (pl. mentőállomás) látogatásával.

Az iskola környezeti nevelési programja

Környezettudatosságra nevelés

A környezeti nevelés fogalma

"Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a tanulókat felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:

·         megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő, ill. élettelen környezettel;

·         kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;

·         felkelti az igényt, képessé tesz:

·      a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;

·      összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére;

·      a problémák megkeresésére, okainak megértésére;

·      kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások megkeresésére;

·      az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben;

·         a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. "

"A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására. "

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:

·         a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;

·         tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik;

·         a tanulók tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében - foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:

·                          a környezet fogalmával,

·                          a környezetszennyezés formáival és hatásaival,

·                          a környezetvédelem legfontosabb alapelveivel,

·                          a környezetvédelem lehetőségeivel,

·                          a Föld globális problémáival.

A környezeti nevelés résztvevői és színterei

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata.

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:

·         A munka- és környezetvédelem tantárgyak, valamint az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;

·         Környezetnevelés a tanórákon

Az iskolai környezet

Feladatunk a mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének átalakítása a környezeti nevelési program szellemében. Fontos megtervezni az iskola mindennapi életének ezernyi mozzanatát, s azt, hogy ezeken keresztül hogyan válhat az iskola környezet-barátabbá, miképpen alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját környezet-tudatosabbá.

Ehhez járulhatnak hozzá az alábbiak

·         anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és tanórai mozzanatok

·         a pedagógusok, a dolgozók példamutatása, melyhez a munkaköri leírások megfelelő megszerkesztése is hozzájárulhat

·         a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósítása

·         a termek, a folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek organikus díszítése

·         élősarok (növények) kialakítása, gondozása

·         a tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése

·         a büfé árukészletének alakítása

·         az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása

·         A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok

Jogi háttér

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy minden állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik:

·         az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog

·         a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga

·         a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga

·         a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga

·         a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog

·         az egészséges és elviselhető környezetben való élethez való jog

·         a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás joga

·         a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog.

A fogyasztóvédelmi oktatás célja:

A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.”

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti. A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban.

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése a jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése.(NAT) Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett.

A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelés-oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a gyermekkorban elkezdett fejlesztés, döntő hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a vállalkozásismeret is.

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési folyamatba. A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor az olcsó, akciós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, utazásra, erősen differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak megtakarítani. E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kialakítását segítheti a korrekt, sokoldalú tájékoztatás és információáramlás.

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására kell a hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kérdés, hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony.

Az értékek formálásában lényeges például:

·         a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése,

·         az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,

·         a természeti értékek védelme,

·         a tájékozódás képessége,

·         a döntési helyzet felismerése és

·         a döntésre való felkészülés.

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e területen az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az általános és a középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége jellemez.

Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran öncélú, vagy csupán vállalati profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk szennyezéséhez E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük védelmére törekednek.

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között.

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon történő felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek veszélybe.

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak az egyes képzések tanórai foglalkozásaiba is jól beépíthetők, de különböző tanórán kívüli tevékenységek szervezése is erősíti tanulóinkban a tudatos fogyasztói magatartást.

Tanórán kívüli tevékenységek:

-          vetélkedők,

-          versenyek,

-          rendezvények


A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke; a célok megvalósításának feltételrendszere

 

Tárgyi feltételek

Az intézmény számára a szükséges tárgyi-technikai feltételeket a székhelyen az épületek tulajdonosai és üzemeltetői garantálják.

Az intézmény számára a szükséges tárgyi-technikai feltételeket a székhelyen az épületek tulajdonosai és üzemeltetői garantálják.

A székhelyen – váltott műszakban - 2000 fő oktatását, tanítását lehetővé tevő

            21 tanterem (2 számítástechnikai szaktanterem)

              6 demonstrációs terem

az egészségügyi, ergonómiai és esztétikai követelményeknek megfelelő bútorzattal berendezve,

            telekommunikációs és irodatechnikai eszközök, azaz

§  telefon,

§  fax,

§  PC-k irodai használatra,

§  scanner,

§  laptopok,

§  ff. és színes nyomtatók

§  irodai és nagyteljesítményű sokszorosító berendezések,

§  és kézi eszközök,

§  korlátlan INTERNET hozzáférés valamennyi számítógépes munkahelyen

            szemléltető és demonstrációs eszközök, azaz

§  táblák,

§  flip-chartok,

§  multimédiás berendezések (projektorok, teremhangosítás stb. .)

Tréning jellegű csoportos foglalkozásokra alkalmas elrendezésű tanterem, korszerű prezentációs eszközökkel: okostábla, flipchart tábla, kamera.

·      Tanulólétszámnak megfelelő számú számítógépes munkaállomás.

A számítógépek konfigurációja - processzortípus, memóriaméret, háttértárolók mérete - alkalmas az oktatás ideje alatt korszerűnek számító, legszélesebb körben használt szoftverek problémamentes, és az oktatás igényei szerinti sebességű futtatására.

·      Lézernyomtató

·      Színes szkenner, minimum A/4 méretben

·      Oktatói és tanulói prezentáció lehetősége LCD projektor,

·      A követelményekben megadottakhoz igazodó, korszerű szoftverek (szöveg- és táblázatkezelő, kiadványszerkesztő, tervező, stb.)

·      Szakfolyóiratok, CD kiadványok

Az oktatók számára biztosított tárgyi feltételek

Az oktatók számára az épületben tanári szoba áll rendelkezésre. A tanítási órákra való felkészülés segédeszköze a tanári szobában található számítógép, illetve az épületben több helyen is működő sokszorosító gépek.

Az idegen nyelveket oktatók személyes használatú magnetofonokat és a hozzá tartozó nyelvi segédanyagokat alkalmazzák.

Finanszírozási feltételek

A képzés finanszírozásának forrása a normatív állami támogatás. Ennek mindenkori összegét a hatályos Költségvetési törvény tartalmazza.

Ugyancsak forrásként lehet számításba venni a fenntartó anyagi támogatását.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

A META - Don Bosco Szakgimnázium – zavartalan és jogszerű működése érdekében – messzemenően jó kapcsolatok kialakítására törekszik a tevékenységével kapcsolatos hatósági és törvényességi felügyeleti jogkörrel rendelkező, illetve a szakképzés irányítását és koordinálását ellátó államigazgatási szervekkel, főhatóságokkal, kamarákkal.

Képzési profiljának folyamatos korszerűsítése, a munkaerő-piaci igényeknek való megfeleltetése, egyes képzési formáknak az erre elkülönített állami pénzalapokból történő támogatása érdekében kapcsolatot tart a területileg illetékes munkaügyi szervezetekkel.

Az intézmény nagy súlyt fektet gazdálkodó szervezetekkel megvalósuló széleskörű kapcsolatok kialakítására és azok kölcsönösségi alapú fejlesztésére. Ezt indokolja az a törekvése, hogy tanulóit minél jelentősebb létszámban és időtartamban megismertesse valóságos vállalati/vállalkozási környezettel és ezúton is gondoskodjék a szakképesítést szerzett fiatal szakemberek elhelyezkedési lehetőségeinek javításáról, továbbá hogy elnyerje az említett szervezetek anyagi támogatását.

A nemzetközi kapcsolatok építésének és fenntartásának kettős célja van:

·         az EU által támogatott nemzetközi programokban való részvétel és a programok végrehajtása során szerzett nemzetközi tapasztalatok hasznosítása,

·         és ehhez kapcsolódóan lehetőség biztosítása a tanulók számára – diákcsereprogram vagy más konstrukció keretében – a tanult idegen nyelv/ek/ anyanyelvi környezetben történő gyakorlására.


Helyi tanterv

 

A képzési folyamat jellemzői

A META - Don Bosco Szakgimnázium érettségi utáni szakképzést folytató intézmény. Képzési alapelvünk, hogy felnőtt fiatalokat (tanulóink mindegyike betöltötte a 18. életévét és érettségizett) tanítunk, nem tantárgyakat.

Képzésünk alapja a szakképesítéssel nem, de középiskolai érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező fiatalok nappali, iskolai rendszerű, emelt szintű szakképzése egészségügyi, oktatási, kereskedelmi, ügyviteli, szociális továbbá idegenforgalmi, szakirányokban.

A képzési folyamatnak biztosítania kell, hogy az alaptárgyakban viszonylag rövid idő alatt megközelítően azonos szintre jussanak a tanulók, hiszen a szűkebb értelemben vett szakmai tudásanyag csak erre a közös alapra építhető fel.

Az adott szakmacsoportokban általánosan alapozó tárgyak ismeretanyagának elsajátítása/elsajátíttatása nagy munkát igényel tanulótól és tanártól egyaránt. A szakképzési évfolyamokon már nem biztosítható ugyanis az alapozó tárgyakra olyan óraszám, ami lehetővé tenné az anyagnak az órák keretében történő megtanulását. Valamennyi formában - de különösen: az esti tagozat keretében - szükség van a tanulók egyéni tanulására.

Iskolai rendszerű esti tagozatos képzés az alapképzéshez kapcsolódik.

Az esti tagozatokon a tanítási órák száma a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60. §. (8) bekezdésében meghatározott kötelező tanórai foglalkozások 50%-a.

Képzési idő: nappali, esti tagozaton - szakiránytól, függően - 1-2-3 év.

Meghirdetett szakmák

Az alapító okiratban szereplő szakmákat hirdetjük meg, s évente a jelentkezés függvényében indítjuk el őket. Azoknak a tanulóknak, akik olyan képzési irányt választanak, amelyekre a szükséges létszámban nem jelentkeztek hallgatók, más irányt ajánlunk fel, vagy segítünk nekik az adott szakma megszerzését biztosító más intézménybe való beiratkozásban.

Célok

§  A szakmai képzés gyakorlatorientált, közvetlenül is használható ismereteket nyújtson. A képzési programok kialakítása során, az általános követelményeken túl figyelembe vettük a leendő munkaadók szakmai szempontjait is.

§  A kurzus végén minden tanulók az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) előírásának megfelelő szakmai vizsgát tegyen, a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően.

§  A konkrét szakképzés mellett a tanulók idegen nyelvi (angol vagy német) képzésben részesülnek.

Gyakorlati képzés

§  A gyakorlati képzés (esetenként bérleti szerződéssel biztosított) korszerű gyakorlóhelyeken folyik.

§  Az összefüggő szakmai gyakorlatot együttműködési megállapodás keretében vállalkozásoknál, intézményeknél töltik le a hallgatók.

A nappali tagozaton minden szakmában és minden évfolyamon intenzív általános, illetve szakmai anyaggal bővített idegen nyelvi képzést tervezünk. Törekvésünk az, hogy a szakképesítések döntő többségét érintően a végzettek szakmai anyaggal bővített idegen nyelvismerete meghaladja a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott minimumokat.

Az esti tagozaton az iskola csak a szakmai idegen nyelv tanítására vállalkozhat. Itt a szakmai és vizsgakövetelmények által előírt minimum elérése a cél.

Az oktatott idegen nyelvek:

§  angol,

§  német.

A szaktárgyak tartalmát és az elsajátíttatásukra fordítható javasolt időkereteket a központi programok tartalmazzák. Az iskola ezeket az előirányzatokat tekinti a képzések alapjának.

Az időkeretek tekintetében arra törekedtünk, hogy az egy-egy szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás eredményességét garantáló időtartam minimumát határozzuk meg.

Felvételi feltételek

A META - Don Bosco Szakgimnázium nappali tagozatos iskolai rendszerű képzésének tanulója lehet minden olyan magyar állampolgár, aki

§  az adott szakképesítés képzési programjában előírt iskolai előképzettséggel valamint

§  angol vagy német alapfokú nyelvismerettel rendelkezik, továbbá

§  aki az adott évben nem tölti be a 25. életévét.

Az esti tagozatokra a nappali tagozatra megállapított előképzettséggel, de korhatár nélkül lehet jelentkezni.

A jelentkezőknek felvételi nem, csak egyes képzések esetén szakmai alkalmassági és idegen nyelvismeret felmérő vizsgát kell tenniük annak megállapítása érdekében, hogy az idegen nyelvtudással kapcsolatos követelményeknek milyen szinten tudnak majd megfelelni a szakképzési folyamat lezárásakor. A felmérés eredményéről az iskola tájékoztatja a jelentkezőket, illetve az eredmény alapján gondoskodik a tanulók nyelvi csoportokba való beosztásáról. 

Osztály és csoportrendszer

A META - Don Bosco Szakgimnázium jónak és követhetőnek tartja a hagyományosnak tekinthető osztálykeret rendszert. A rendelkezésére álló tárgyi és technikai feltételek figyelembevételével évfolyamonként (1/13. ill. 2/14. 3/15. évf.) több osztály zavartalan munkavégzését tudja biztosítani.

Az iskola élni fog a Köznevelési törvény rendelkezései adta kereteken belül a csoportbontási lehetőségekkel. Erre elsősorban az alábbi tárgyak oktatásában van szükség:

§  idegen nyelvek,

§  informatika, számítástechnika.

Kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások meghatározásának elve

A kötelező tárgyak körének kijelölése a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelményeken, illetve a központi kerettanterveken alapul.

A szabadon választható kötelező tantárgyak kiválasztása az alábbi szempontok szerint történik:

§  egészítse ki, bővítse, mélyítse el, esetenként specializálja a szakmai tantárgyak keretében tanult anyagot,

§  egy adott szakmai kört érintően mutasson túl a képzés keretein; motiváljon és nyisson utat a továbbtanuláshoz, második szakképesítés megszerzéséhez.

A szabadon választható kötelező tantárgyak megfelelő kombinációjában mindkét funkció kielégítően működhet. A szabadon választható tantárgyakat minden tanév elején olyan formában hirdetjük meg, hogy az óra időpontja és az órát tartó tanár személye már ismert legyen, ezzel biztosítva a tanulók számára a szabad választás lehetőségét.

Tanórán kívüli tevékenységek

Az Intézmény központilag is kíván tanórán kívüli tevékenységeket szervezni, mellyel azt kívánja elérni, hogy e tevékenységek keretében:

§  a diákok a hivatalos tanítási anyagon kívül és azt kiegészítve megismerkedjenek más szakmai felfogásokkal vagy az egyes szakmacsoportok aktuálisan legfontosabb problémáival, a szakmában „dúló” vitákkal és egyéb időszerű szakmai kérdésekkel /fórumok, vitaestek, részvétel országos vagy regionális szakmai eseményeken/;

§  „öntevékeny” keretekben fejlődjenek és formálódjanak a diákok együttműködési, problémamegoldó és döntési készségei, a társas életben való jártassága, közösségi attitűdjei / klubok szervezése a tanulók igényei alapján /.

Az ilyen típusú fenti tevékenységek esetén az Intézmény csak a kezdeményező, az ötletek megvalósításának segítője, esetenként egyes programok finanszírozója lehet.

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, az eljárás rendje

A META - Don Bosco Szakgimnázium egyes évfolyamain a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges tankönyveket, kötelező tanulói taneszközöket a szakmai munkaközösségek, illetve ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. Elvárás, hogy a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet stb.) használjanak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.

A taneszköz-használatot a következő eljárás szabályozza:

§  A pedagógia program alapján (alapelvek, pedagógia folyamat, működési rendszer, helyi tanterv) készülnek a tantárgyi programok.

§  A különböző programoknak eltérő a tankönyv, a taneszköz igénye. Vannak olyan tantárgyak, amelyek tankönyv nélkül, olyanok, amik évente több tankönyvvel és olyanok is, amelyek egy tankönyvvel működnek.

§  A hagyományos taneszközök (könyv, példatár, munkafüzet, térkép stb.) mellett a helyileg kifejlesztett más típusú információhordozók létrehozását is támogatjuk (videó anyag, CD-DVD, számítógépes hagyományos szoftver), melyek kiválasztása, finanszírozása a hagyományos eszközökhöz hasonlóan történik.

§  A tantárgyi programok alapján a szaktanárok határozzák meg a szükséges taneszközöket.

§  A helyben készült jegyzeteket lektoráltatni kell.

§  A taneszközök kiválasztásnál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. (pl. tartós tankönyvek)

§  A taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni.

§  A taneszközök ára feleljen meg a magasabb jogszabályban foglaltak alapján évente meghatározottnak.

A tanulmányi segédletek és taneszközök körének meghatározását a szakmai programok csak vázlatosan tartalmazzák. Ennek indoka az, hogy a felhasználható irodalmak jegyzéke, és a különböző szemléltető és demonstrációs anyagok köre folytonosan változik; állandóan jelennek meg új szakkönyvek, publikációk és ígéretesen sokasodnak a korszerű technikai bázisra tervezett információhordozók.

Az iskola súlyt helyez arra, hogy jól kiépített oktatástechnikai apparátus érvényesüljön a képzési folyamatban, hogy a korszerű ismerethordozók alkalmazása támogassa a gyorsabb és hatékonyabb ismeretátadást.

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a diákok kötelessége.

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat felhasználva nyomtatott taneszközt szerezzen be, melyeket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatnak.

A tankönyvek beszerzése során a 2013. évi CCXXXII. tv.  az irányadó.

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az adott szakma képzési követelményeiben meghatározott követelményeket (beleértve a szakmai gyakorlati követelményeket) az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év/félév közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el, és minden tantárgyból legalább az „elégséges” év/félév végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.

Ha a tanuló a tanév/félév végén bármelyik tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, a következő tanévet/félévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

Az iskola a következő értékelési alapelveket vallja magáénak:

§  a tanulók képzésében részt vevő valamennyi oktatóra kiterjedő értékelési rendszer működtetése, illetve következetes alkalmazása,

§  az osztályozásban a hagyományos 5 fokozatú skála alkalmazása az egyes fokozatokhoz rendelt világos és átlátható követelményekkel.

§  az iskolai írásbeli beszámoltatások korlátainak következetes érvényesítése,

§  a tanulók otthoni felkészüléséhez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elveinek és korlátainak következetes érvényesítése

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya.

A tanulók írásbeli beszámoltatását tervezni kell, azaz a tanmenetben kell szerepeltetni, hogy a beszámoltatás a tárgy oktatásának hányadik órájában történik meg. A tanulókat az írásbeli beszámoltatás előre látható időpontjáról a tárgy oktatásának kezdetén, de legkésőbb a beszámoltatás időpontja előtt egy héttel tájékoztatni kell.

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

Miután az Intézményünk középiskolai érettségire épülő szakképzést folytat, a tananyag terjedelme, illetve maga a képzési rendszer szükségessé teszi a tanuló otthoni felkészülését.

Az írásbeli feladatok kiadása során – a tanuló költségeinek kímélése érdekében – nem szabad előírni esetlegesen költségnövelő formai követelményeket.

Hétvégi teljesítésre vagy a tanítási szünetet követő első napra nem tervezünk sem szóbeli, sem írásbeli felkészülést igénylő feladatot.

Elvünk, hogy a tanulók napi terhelése nem haladhatja meg a felnőttek terhelésének mértékét.

A tanulók teljesítményének, magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, minősítésének formája

Diákjaink magatartását, szorgalmát tekintettel - arra, hogy 13-14. évfolyamos, felnőtt, nem tanköteles korú hallgatók - érdemjeggyel nem minősítjük. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem követeljük meg a kötelező udvariasságot, rendet, tisztaságot és a megfelelő megjelenést. Ez utóbbira különös hangsúlyt fektetünk, hiszen az általunk oktatott valamennyi szakmában a pályakezdő fiatal sikeres elhelyezkedését a munkáltató első benyomása alapvetően meghatározhatja.

Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség, büntetést von maga után, de az elméleti és a szakmai érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.

Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében

Az iskola szakmai képzése az OKJ szerinti szakképzés követelményeire, szakmai vizsgák előírásaira épül, mely teljes mértékben figyelembe veszi a központi programok előírásait.

Itt szem előtt kell tartani, hogy az előzetes tudás nem azonos a bemeneti kompetenciákkal. Az előzetes tudás felmérésének a képzési folyamatban különös jelentősége van, mivel a tanuló különböző területről történő ismeretszerzésének köszönhetően már készségszintű kompetenciákkal rendelkezhet.

A beszámítással kapcsolatos alapelveink a következők:

§  Ha a tanuló érettségi utáni képzésben (pl. felsőoktatási intézményben megkezdett és abbahagyott tanulmányok) tanulta valamelyik tantárgyat. s ebből jó (4) vagy jeles (5) osztályzata volt, a tantárgy tanulása alól kérheti felmentését. A szaktanárnak benyújtott kérelemhez csatolni kell a hivatkozott bizonyítvány fénymásolatát és a szaktanár írásbeli állásfoglalását.

§  Amennyiben a tanuló valamely más intézményben kezdte meg szakképzési tanulmányait, előzetes tudásának felmérése után bekapcsolódhat intézményünk formális képzési folyamatába a tanév kezdetével.

§  A nyelvi órák látogatása alól felmentést kizárólag államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező tanuló kérhet. Abban az esetben, ha a tanuló a tanév során szerzi meg a nyelvvizsga bizonyítványt, felmentési kérelmét és a bizonyítvány másolatát annak átvétele után 3 napon belül kell benyújtani.

 

Az értékelés rendje

A képzésben résztvevő valamennyi oktatóra kiterjedő értékelési rendszer következetes alkalmazása kötelező. Az osztályozásban a hagyományos ötfokozatú skála alkalmazandó, az egyes fokozatokhoz rendelt világos és átlátható követelményekkel:

Írásbeli feladatok:

·                                                   100 – 91 %            5 (jeles)

·                                                   90 – 75 %  4 (jó)

·                                                   74 – 61 %  3 (közepes)

·                                                   60 – 51 %  2 (elégséges)

·                                                   50 – 0 %    1 (elégtelen)

 

A fentiektől csak abban az esetben lehet eltérni, ha az adott szak szakmai- és vizsgakövetelménye eltérő (magasabb) határokat szab meg és a tantárgy közvetlenül kapcsolható a záróvizsga számonkéréséhez. Erről azonban a szaktanár köteles írásban tájékoztatni a tanulókat a képzés megkezdését követően. Az írásbeli feladatlapokon fel kell tüntetni az értékelés ponthatárait.

Szóbeli feleletek:

5 (jeles):          önállóan, esetleg kisebb segítőkérdésekkel előadott ismeretanyag, logikus és hiánytalan válaszok, kiemelkedő tudás.

4 (jó):                          összefüggően, jól felépített ismeretanyag, az összefüggések kis hányadára a tanuló csak tanári segítséggel emlékszik, megbízható tudás.

3 (közepes):    a tanuló összefüggő feleletre nem képes, a tények többségét felsorolja, az összefüggések kisebb hányadát segítő kérdések alapján felismeri, nem felel összefüggően.

2 (elégséges):   nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő kérdésekkel fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, közöttük összefüggéseket feltárni nem képes a tanuló.

1 (elégtelen):   elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50 %-át sem tudja még segítő kérdésekkel sem felidézni a tanuló

Gyakorlati tantárgyak értékelése

A gyakorlati tananyagegység osztályzata a félév során a szorgalmi időszakban a foglalkozásokon mutatott folyamatos teljesítmény alapján adható. A gyakorlati tananyagegység osztályzatának megszerzéséhez vizsgát előírni nem lehet.

A gyakorlati tananyagegység osztályzata ötfokozatú lehet, amelyet legkésőbb a félév utolsó hetének végéig a szaktanár felvezet a gyakorlati vizsgalapra.

Az a tanuló, aki az órák 30%-nál többet hiányzik vagy szorgalmi időszakban nem teljesítette a tanulmányi követelményeket és ezért nem osztályozható, osztályzatát csak írásbeli kérvénye osztályozóvizsga keretében vagy vizsgabizottság előtt a szorgalmi időszak teljes anyagából beszámolva teheti le a félév utolsó hetében, a tantestület javaslata alapján. Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyv készül. A vizsga után az oktatónak kell a vizsgalapra, bejegyezni az érdemjegyet.

A kötelező szakmai gyakorlat értékelése

A kötelező szakmai gyakorlat értékelése osztályzattal történik. A titkárság által kiadott tájékoztatóban szereplő határidőre a tanuló köteles beadni a szakmai gyakorlatáról szóló írásos beszámolót és a gyakorlatvezetője értékelését, a gyakorlati naplóját.

E dokumentumok alapján a végső érdemjegyet az iskola gyakorlatvezető szaktanára adja. A gyakorlati oktatásvezető az érdemjegyet bejegyzi a naplóba.

Ha a tanuló a kötelező szakmai gyakorlatot önhibájából nem teljesítette, vagy elégtelen minősítést kapott, és ezt az arra kijelölt határidőig nem pótolta, illetve nem javította ki, a szakmai gyakorlatot meg kell ismételni. A szakmai gyakorlat eredményes teljesítéséig a tanuló nem jelentkezhet a szakmai vizsgára, illetve tanulmányait nem folytathatja.

Szakmai vizsga

A tanulmányi és vizsgakövetelményeinek maradéktalan teljesítése esetén a tanuló szakmai vizsgára bocsátható. A szakmai vizsga részeit és azok követelményeit a szakképesítésnek a tanulmányok megkezdésének időpontjában hatályos szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák, lebonyolításának szabályaira a mindenkor hatályos rendeletben foglaltak a mérvadóak.

A jelölt akkor kaphat szakképesítést, ha minden vizsgarészből megfelelt.

Az első vizsga ingyenes nappali tagozaton.

Az osztályzat meghatározása a  képzésben

A szakmai és vizsgakövetelmények alapján szervezett iskolai rendszerű képzésekben modulzáró vizsgát nem kell szervezni. Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével, ami a szakmai vizsgára bocsátás feltétele.

Az év közbeni érdemjegyek alapján a tanuló osztályzatot a modul részét képező tananyagegységekre/tantárgyakra kap.

Félévkor a félévi értesítőbe a tananyagegység/tantárgy érdemjegyei alapján kerül megállapításra a félévi érdemjegy.

Tanév végén az év közbeni összes érdemjegy alapján kell megállapítani a tananyagegység/tantárgy osztályzatát.

A tanulók fizikai állapotának mérési módszerei

Intézményünk tanulói nagykorú fiatalok. Esetükben a fizikai állapotmérés szokásos módszerei nem alkalmazhatóak.

Miután a tanulók edzőtermi (konditerem, fitness) és/vagy uszodai foglalkozásokon vehetnek részt, az iskolavezetés rendszeresen informálódik a foglalkozásvezetőktől, edzőktől a tanulók „fittségi mutatóit” illetően. Ez az informális tevékenység – értelemszerűen – csak a kritikus eseteket hivatott kiszűrni; azokat a tanulókat, akik esetében fittségük javítása érdekében szükséges beavatkozni.

 


Szakmai program

 

A szakképzés alapelve:

Szakképzésünk középpontjában az európai szintű szakképzési rendszer kialakítása, és ezáltal a hazai munkaerő nemzetközi versenyképességének fokozása áll.

A korszerű szakemberképzés fontos elemei:

§  a legfrissebb ismeretek közvetítése diákjaink számára

§  rugalmas alkalmazkodás a munkaerő-piaci igényekhez

§  szoros kapcsolattartás és együttműködés a gazdasági élet szereplőivel (vállalkozások, gazdasági kamarák, munkaügyi központ)

A szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján, szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés az iskolában és a külső gyakorlati helyszíneken folyik. A gyakorlati képzés részben a szükséges korszerű eszközökkel felszerelt szaktanteremben, számítógépes teremben és tanirodában (gyakorlóirodában), valamint tanlaborokban történik.

A képzés általános követelményei:

§  Az eltérő adottságú, motivációjú tanulók felzárkóztatása

§  Az egyéni fejlődési ütemhez igazodó differenciált komplex képességfejlesztés

§  Szakmacsoportos orientációval a szakmai érdeklődés kialakítása

A tanulók nevelése-oktatása során kialakítandó képességek, készségek:

§  Az önálló, elsősorban szakmai téren folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunka

§  Az ismeretek önálló megszerzése, összefüggések felismerése

§  Az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, és informatikai tudás megszerzése

§  A felsőfokú tanulmányok megkezdése

§  Az egészség, az emberi környezet és természet megóvásra irányuló felelősségérzet

A gyakorlati oktatás rendje

Az intézmény vállalja a tanulóknak az OKJ, illetve a szakmai és vizsgakövetelmények által előírt mennyiségű és terjedelmű, a képzési folyamat egészére meghatározott arányú szakmai gyakorlati oktatását. Súlyt helyez arra, hogy az egyes tárgyak anyagába épített gyakorlati tudnivalók elsajátításához a szükséges tárgyi-technikai feltételek mindenkor rendelkezésre álljanak. Ugyanakkor arra törekszik, hogy a szakmai gyakorlati órák jelentős hányadát az adott szakmában elismert tevékenységet folytató vállalati/vállalkozási környezetben adja le. Amennyiben erre – a fogadókészség függvényében – csak korlátozottan lesz lehetősége, úgy a gyakorlati órák egy részét az iskolai tanirodában/tanműhelyben valósítjuk meg. Erre való tekintettel is arra kell törekedni - az anyagi lehetőségek függvényében -, hogy 3-5 éven belül valóságos szakmai környezetet szimuláló demonstrációs termek álljanak a tanulók rendelkezésére.

Az összefüggő szakmai gyakorlat szervezésére a 2 éves tanidejű képzések esetében kerül sor. Ezek előkészítése keretében megkeressük azokat a közintézményeket, vállalatokat, vállalkozásokat, amelyek vállalják a tanulók gyakorlati foglalkoztatását.

A szakmai gyakorlati oktatás egyéb feltételeit és követelményeit illetően a
Szakképzési törvény előírásai az irányadók.

 


 

Záró dokumentumok

 

A Pedagógiai program érvényességi ideje, felülvizsgálata, módosítási lehetőségei

A jelen Pedagógiai program a Köznevelési törvény rendelkezései szerint a META - Don Bosco Szakgimnázium nevelőtestületének elfogadása, az igazgató jóváhagyása utána a 2016/2017. tanévben lép hatályba.

Előírásai 4 tanévre érvényesek, ha azok módosítását nevelőtestülete vagy az iskolafenntartó nem kezdeményezi.

Az új OKJ szerinti helyi programok kidolgozására a kerettantervek megjelenése után kerül sor. Az előbbiek szerinti oktatás bevezetése – a jogszabályi előírásokkal, központi kerettantervekkel összhangban – legkorábban a 2016/2017. tanévben az 1/13. osztályokban kezdődhet el.

A Pedagógiai program felülvizsgálatát, módosítását az iskola nevelőtestülete és a fenntartó egyaránt kezdeményezheti. A módosítások elfogadása – a törvény rendelkezéseinek értelmében – a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik.

A Pedagógiai program nyilvánosságra hozása

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. Az iskola – működésének megkezdésétől - a Pedagógiai programját az érdeklődő szülők és diákok rendelkezésére bocsátja; ezzel is megkönnyítve a tájékozódást, iskolaválasztást.

A pedagógiai program a következő helyeken tekinthető meg:

§  az intézmény honlapján

§  az iskola fenntartójánál,

§  az iskola irattárában,

§  az iskola igazgatójánál,

 

Budapest, 2016. május 4.

 

 

                                                                                     ………………………………

                                                                                                        igazgató


Legitimációs záradékok

1/ A módosított Pedagógiai programot a nevelőtestület a 2016. május 4-én megtartott rendkívüli értekezletén megvitatta és elfogadta.

 

 

 

Budapest, 2016. május 9.

 

 

 

 

………………………………..                                   …………………………………..

a nevelőtestület képviseletében                                      a nevelőtestület képviseletében

 

 

 

2/ A META-Don Bosco Szakgimnázium módosított Pedagógiai programját az intézmény igazgatója jóváhagyta.

 

 

 

Budapest, 2016. május 9.

 

 

 

 

                                                                                     ………………………………

                                                                                                        igazgató

 

 

 

3/ A META - Don Bosco Szakgimnázium módosított Pedagógiai programját az intézmény fenntartója jóváhagyta.

 

 

 

Budapest, 2016. május 9.

 

 

 

 

 

                                                                                     ………………………………

                                                                                          a fenntartó képviseletében