A 45. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 725 11

1.2. Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360–440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 02 Fogászati asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év fogászati asszisztens munkakörben eltöltött idő, szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11192–16

Fogászati higiénikus tevékenysége

4.4.

11193–16

Fogászati prevenció, szájhigiéné

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési curriculum teljesítésének, és a szakmai vizsgára való jelentkezés feltétele egy, a képzésen résztvevő klinikai fogászati higiénikus jelölt által, önállóan elkészítendő záró dolgozat.

A záró dolgozat célja:

Az elsajátított elméleti ismeretek alapján a leendő klinikai fogászati higiénikus a tutora segítségével képes legyen egy bizonyos, a szájhigiénés és/vagy prevenciós tevékenységgel összefüggő problémát meghatározni (pld. esetleírás,: szájvizsgálat. rtg.,fotó, kezelés ).

A záró dolgozat jellemzői, követelményei:

–      a megoldandó probléma valódi legyen, elméleti vagy gyakorlati jellegű;

–      elkészítése kötelezően a kijelölt, vagy választott tutor irányításával, és segítségével történik;

–      a tutor választás előzetes megbeszélés alapján történik a szakképzésben résztvevő szakmai előadók közül;

–      a hallgató köteles legalább két alkalommal a tutorával konzultálni, mely konzultációt a tutor az aláírásával igazolja;

–      a záró dolgozatot magyar nyelven írhatják, terjedelme nem haladhatja meg a 25 oldalt (Times New Roman 12 – betűtípus, 1,5 sortávolság). Ebbe a táblázatok, ábrák, szemléltető anyagok nem tartoznak bele;

–      plágium, vagy a hivatkozások elhagyása, nem megfelelő alkalmazása a Klinikai fogászati higiénikus jelölt szakképzési programból való kizárását vonja maga után;

–      a záró dolgozatot egy bekötött és egy elektronikus formában, a Klinikai fogászati higiénikus jelölteknek kötelezően le kell adni 10 nappal a komplex vizsga megkezdése előtt.

A záró dolgozat értékelésének szempontjai:

–      Adható osztályzatok: jeles(5), jó(4), közepes(3), elégséges(2), elégtelen(1);

–      Elégtelen(1) osztályzattal nem lehet komplex záró vizsgára jelentkezni;

A záró dolgozat értékelése a szakmai követelmény–modulok felelőse vagy a tantárgyak/témakörök felelőseinek feladata.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése, valamint osztályzattal értékelt záró dolgozat megléte.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

 

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.1.

11192–16

Fogászati higiénikus tevékenysége

gyakorlati és szóbeli

5.2.2.

11193–16

Fogászati prevenció, szájhigiéné

gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A fogászati szakrendelőben a kezelő helységet, valamint a fogászati kezelésekhez szükséges eszközöket előkészíti, asszisztál beavatkozásoknál, az adott kezelési feladatot kivitelezi,

elvégzi a kezelőszékben ülő páciens instruálását, illetve motiválását, a fogászati prevenciós feladatokat  az adott szituációban kivitelezi.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a következő elemeket tartalmazzák:

A fogászati kezelések szakmai ismereteinek alkalmazása, dokumentálása a klinikai fogászati higiénikus tevékenységében a konzerváló fogászat, a fogpótlástan, a szájsebészet, szájnyálkahártya betegségek, a parodontológia, a gyermekfogászati szakellátás során.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2.

Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelység

6.3.

Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal

6.4

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, interaktív tábla, kivetítő vászon, számítógép)  .

6.5.

Működő fogászati egységkészülék

6.6.

Szájsebészetben alkalmazott eszközök:

fogászati fogók fogcsoportonként, sebészi kések, sebészi ollók, Balogh–féle ínyleválasztó, raspatórium, szájsebészeti vésők, csontfúrók, Volkmann–féle kanál, Kerpel féle kanál, csontcsípők, fogemelők, gyökér emelők, horgas csipesz, anatómiai csipesz, érfogó, szájzúg kampó, sebkampó, lapocok, tűfogó, atraumatikus varróanyagok, sebészeti szívó

6.7.

Gyermekfogászatban használt speciális eszközök

6.8.

Fogászati eszközök:

fogászati tükör, fogászati szonda, fogászati csipesz, különféle parodontalis szondák, kézi depurátorok, supra– és subgingivalis depurátorok, Gracy  küret szett, különféle küret kanalak, parodontalis kések, speciális parodontalis scalerek, ollók, polírozó kefék, csíkok, mulázs, kézi fogkeféket bemutató szett.

6.9.

Gépi eszközök: sonikus és ultrahangos depurátorok, EVA System, Air Flow készülék, elektromos és ultrahangos fogkefe bemutató szett

6.10.

Fogászati röntgenkészülék

6.11.

Dokumentumok

6.12.

Archiválás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara